Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

BRIEF 2020.7.31

Тогтвортой хөгжилд хүрэх Монгол Улсын зам: Дэлхийн Банкнаас шинэ Засгийн газарт зориулан бэлтгэсэн Бодлогын тэмдэглэлүүд

Image

Монгол Улс болон дэлхий нийтэд урьд хожид тулгарч байгаагүй эрүүл мэнд, эдийн засгийн онцгой нөхцөл байдал тулгарсан цаг үед шинэ Засгийн газар бүрдэж байна. Монгол Улсын шинэ Засгийн газар нь урт хугацаанд тогтвортой өсөлт, хүртээмжтэй хөгжлийг цогцлоохын зэрэгцээ богино хугацаанд эдийн засгийг сэргээж, ядуу, эмзэг бүлгийн иргэдийг хамгаалах хүндхэн сорилттой тулгараад байна.  

Дэлхийн Банк Групп (ДБГ) нь Монгол Улсад хийгдэх шаардлагатай хамгийн чухал реформ шинэчлэлийн талаарх ДБГ-ын дүн шинжилгээ болон тэдгээрийг хэрэгжүүлэх гол бодлогын хувилбаруудыг шинэ Засгийн газартай хуваалцахаар эдгээр Бодлогын тэмдэглэлүүдийг бэлтгэв. Бодлогын тэмдэглэлүүд нь ДБГ-ын зүгээс Монгол Улсад хамгийн сүүлийн үед хийсэн дүн шинжилгээ, судалгааны ажлууд болон дэлхий даяарх туршлага дээр үндэслэгдэн хийгдсэн бөгөөд доорх үндсэн гурван чиглэлээр бэлтгэгдсэн болно:

Холбоо барих:

Б. Индра
ibaatarkhuu@worldbank.org
+976 7007 8207