Skip to Main Navigation
វីដេអូ8 ធ្នូ 2021

ធនាគារពិភពលោក៖ កម្ពុជាកំពុងរស់នៅជាមួយកូវីដ-១៩

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចព្យាករថានឹងមាន២,២%ឆ្នាំ២០២១