សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

កម្ពុជា៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ប្រទេស
រយៈពេលខ្លី

17 វិច្ឆិកា 2014


ភ្នំពេញ ថ្ងៃ ទី១៧​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា២០១៤ — យើងកំពុងតែរៀបចំនូវដំណើរការមួយនៃការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានា រួមទាំងតាមបណ្តាញ​អ៊ីនធើណេតដែលកំពុងតែដំណើរការ និងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ដោយផ្ទាល់ដែលនឹងត្រូវធ្វើនាពេលខាងមុខ។​ កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នេះនឹងជួយក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសរបស់ធនាគារពិភពលោកនេះ ដែលយុទ្ធសាស្រ្តនេះនឹងប្រទីបសម្រាប់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញ។​ ការអនុម័តផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីណាមួយ ដោយសមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (IDA) នឹង​ត្រូវធ្វើឡើង​បន្ទាប់ពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់និងក្នុងរយៈពេលនិងក្រោមយុទ្ធសាស្រ្តទំនាក់ទំនងនេះ។ ​ធនាគារពិភពលោកនៅតែ​បន្ត​បញ្ចេញហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គម្រោងដែលបានអនុម័តដោយធនាគារពិភពលោកកន្លងមក និងមូលនិធិជំនួយដែលគ្រប់គ្រងដោយធនាគារពិភពលោកផ្តល់ជូនដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានានៅកម្ពុជា ឬហៅថា “មូលនិធិមរតក”។ទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
នៅ​​ក្នុង ភ្នំពេញ
សារឿន ប៊ូ
ទូរស័ព្ទ: (855-23) 861 300 (ext. 1315)
sbou@worldbank.orgApi
Api