Govori & Transkripti

Uspostavljanje jednošalterskog sistema za registraciju preduzeća

20. svibnja 2011.


Jan Peter Olters, Šef kancelarije Svjetske banke u Crnoj Gori Podgorica, Montenegro

Pripremljeno za izlaganje

Ne postoji samo jedna politika koja podstiče inovacije, poboljšava konkurentnost, ubrzava rast, i konačno, stvara poslovne prilike i prihode za građane Crne Gore. To vazi utoliko vise kada zemlja nema na raspolaganju instrumente makroekonomske politike (kao što su devizna razmjena ili monetarna politika) i kada se nađe u situaciji u kojoj ekspanzivnija fiskalna politika kreira rizik za podrivanje makroekonomske stabilnosti. Tada politike koje promovišu rast predstavljaju niz mjera usmjerenih na jačanje državnih institucija i obezbjeđivanje što efikasnijh usluga koje pruža javna uprava.

Uspostavljanje sistema za registraciju preduzeća po principu jednog šaltera,  koji se danas predstavlja,  je upravo takva mjera. Ovaj sistem pomaže da se uklone prepreke pred kojima se mogu naći potencijalni preduzetnici, kao i birokratske prepreke na koje nailaze muškaraci i žene koji su uvidjeli poslovnu priliku, koji imaju ideje za pružanje inovativnih usluga i proizvoda koji nijesu dostupni na tržištu, muškarci i žene koji imaju hrabrosti uzeti svoj novac, preuzeti rizik, i ostvariti svoju namjeru, poslovni ljudi, koji imaju hrabrosti da postanu sami svoje gazde.

Javna rasprava u Crnoj Gori posljednjih godina je bila koncentrisana na velike kompanije, a neke od njih i nijesu tako dobro prošle. U današnjem svijetu, ekonomsko  okruženje se brzo mijenja, a preduzeća se  moraju brzo prilagođavati tim promjenama. Ako analiziramo situaciju u uspješnim ekonomijama, vidjećemo da su upravo mala i srednja poduzeća ta koja su agilnija i inovativnija nego što su to veća i kompleksnija preduzeća. Ona mogu brže otkriti svoje niše i brže iskoristiti nove mogućnosti.  Dakle, često citirana izjava da  su mala i srednja preduzeća okosnica svake zdrave ekonomije je svakako opravdana kad uzmemo u obzir šta ekonomije nekih zemalja čini uspješnijim od ekonomija onih drugih.

U Evropskoj uniji, na primjer, gdje se mala i srednja poduzeća, definišu kao preduzeća s manje od 250 zaposlenih i prometom od ne više od 50.000.000 €, ona predstavljaju više od 99 posto svih preduzeća. Ova preduzeća obezbjeđuju dvije trećine radnih mjesta u privatnom sektoru, i doprinose sa više od polovine ukupne dodate vrijednosti koja se stvara od strane preduzeća. Njihove aktivnosti  stvaraju prihod i blagostanje, pospješuju ekonomski rast, ona igraju ključnu ulogu u inovacijama, istraživanju i razvoju.  Možda je čak i zanimljivija činjenica da su devet od deset malih i srednjih poduzeća  u EU- ono što se definiše kao -"mikro preduzeća", odnosno preduzeća s manje od 10 zaposlenih. U prosjeku, ova mikro preduzeća obezbjeđuju posao i dohodak za dvije osobe.  Ovo je u velikoj mjeri kontekst u kojem važi argument da su mala i srednja preduzeća, a naročito stvarno mala MSP, okosnice ekonomija u Europi.

Crna Gora se ne razlikuje od ovoga. Grupacija Svjetske banke, odnosno Međunarodna finansijska korporacija i Svjetska banka, s velikim interesovanje prati postepeni napredak koji se ostvaruje, a koji olakšava poslovanje i unaprijeđuje poslovnu klimu u Crnoj Gori, i mi smo sretni da podržimo dalje korake u tom smjeru. To je višestruki izazov, pri čemu je sistem jednog šaltera za registraciju preduzeća važan, ali predstavlja samo jedan korak u tom smjeru. On će upotpuniti prethodne reforme koje su već predstavljene u godišnjim Izvještajima o lakoći poslovanja.  Za podkategoriju Pokretanje preduzeća, Crna Gora je već ostvarila vrlo vidan napredak u ovoj godini, pomjerivši se sa prošlogodišnjeg 81.  na ovogodišnje 51. mjesto, među kupno 183 zemalje, pokazujući da, je u prosjeku, potrebno10 dana da se završi 7 propisanih procedura.

Sa sistemom jednog šaltera za registraciju preduzeća, na čijem osnivanju čestitam Vladi, Crna Gora je preuzela još jedan vrlo važan korak da postane "konkurentna" u onome što Njemci nazivaju Standortwettbewerb. Nema engleskog ekvivalenta za ovaj concept, na koji se često pozivaju u unutrašnjim debatama u Njemačkoj, a koji se odnosi na tržišno natjecanje među državama u vezi sa međunarodnim kapitalom, know-how, vještinama, i tehnologijom, pružajući investitorima pravni okvir, javna dobra, infrastrukturu i radnu snagu  koji su na dovoljno visokom nivou kvaliteta da bi se generisale trajno veće stope ekonomske aktivnosti i visok nivo socijalng blagostanja.

Uz  sistem jednog šaltera za registraciju preduzeća, nadam se, ne - zapravo sam uvjeren - da će biti puno lakše,  za inovativne umove da prevedu dobre ideje u poslovanje i, u krajnjem, u nova radna mjesta i prihode.

 

Api
Api

Welcome