Skip to Main Navigation
مطلب مطبوعاتی3 جون 2022

بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان سه پروژه اضطراری را برای افغانستان منظور کرد

واشنگتن- ۳ جون سال ۲۰۲۲ - هیئت مدیره صندوق بازسازی افغانستان و بانک جهانی سه پروژه اضطراری را که ۷۹۳ میلیون دالر امریکایی هزینه بر میدارد برای افغانستان منظور نمود. اين پروژه ها خدمات اضطراری و ضروری غذایی و صحی را برای مردم افغانستان فراهم خواهد کرد. این سه پروژه توسط سازمان ملل متحد و دیگر موسسات غیر دولتی خارج از کنترول اداره موقت طالبان تطبيق خواهد شد. فعالیت های این پروژه ها درهماهنگی با پروژه های دیگر که توسط دیگر نهاد های کمک کننده به شکل دو جانبه و یا چند جانبه تمویل می گردد به پیش برده خواهد شد.

هر سه پروژه مذکور به گونه ای طرح ریزی گردیده است تا بیشترین زنان و دختران افغان از فعالیت های آن مستفید شوند. هم چنان دسترسی مساوی زنان به خدمات این پروژه و دسترسی کمک کنندگان مالی صندوق بازسازی افغانستان به معلومات در مورد پیشرفت در کار پروژه و اینکه آیا پالیسی های بوجود آمده توسط ادارۀ موقت طالبان سهمگیری زنان را مراعات می کند یا خیر، از شرایط اساسی به منظور آزاد سازی تدریجی وجوه مالی این پروژه ها به حساب میاید. 

هر سه پروژه میکانیزم های مشخص برای نظارت مستقل از مصارف مالی دارد تا اطمنیان حاصل گردد که کمک های مالی مورد نظر به اهداف از قبل تعیین شده، مورد استفاده قرار می گیرد. 

 پروژه کمک های اضطراری غذايی – این پروژه به دهاقین افغان کمک خواهد کرد تا تولید موادغذایی را دوباره افزایش داده و از وخامت بیشتر مصوونیت غذایی در کشور جلوگیری کند. این پروژه با تمرکز روی تولید گندم، ۳۰۰ هزار خانواده را در فصل کشت یعنی نوامبر سال ۲۰۲۲ و ۳۰۰ هزار خانوار دیگر را در فصل کشت سال ۲۰۲۳ یعنی میان ماه های مارچ الی نوامبر کمک خواهد کرد. این پروژه هم چنان نیازمندی های غذایی اطفال، افراد دارای معلولیت و افراد دارای مریضی های مزمن و خانواده های را که توسط زنان سرپرستی می گردد از طريق فراهم نمودن تخم های اصلاح شده و لوازم ابتدایی برای کشت در باغچه های کوچک شان کمک خواهد کرد. این زنها هم چنان در باره تغذیه خوبتر و شیوه هایی کشت و زراعت مطابق به شرایط آب هوایی خواهند آموخت. هم چنان این پروژه نزدیک به ۱۵۰ هزار تن از زنان افغان را در مورد کشت و زراعت و شویه های تغذیه بهتر آموزش خواهد داد. پروژه کمک های اضطراری مصوونیت غذايی دهقانان و زن های را که مصروف کشت و زراعت اند با بازار هایی محلی وصل خواهد کرد تا بتوانند حاصلات اضافی گندم، سبزیجات و حبوبات شان را بفروشند. هم چنان این پروژه دهاقین را در راستای افزایش دسترسی به آب و مدیریت بهتر آن، بهبود خاک و افزایش مقاومت آن در برابر تغیرات اقلیمی، از طریق بازسازی  و بهبود سیستم های آبیاری در ۱۳۷ هزار هکتار زمین کمک خواهد کرد. این پروژه هم چنان ۶.۲۵ میلیون روز کاری، به شمول ۳۰۰ هزار روز کاری مختص برای زنان، را ایجاد خواهد نمود. این پروژه ۱۹۵ میلیون دالر امریکایی هزینه دارد و در دو مرحله (۱۵۰ میلیون دالر و ۴۵ میلیون دالر) پرداخت می گردد.

پروژه معیشت و بهبود شرایط زندگی جوامع افغانستان فرصت های کوتاه مدت معیشتی در ساحات شهری و روستایی را ایجاد کرده و خدمات اولیه را به این مناطق خواهد رساند. هدف این پروژه فراهم ساختن فرصت های معیشتی و عایداتی برای یک میلیون خانواده در ۶۴۵۰ قریه در سراسر افغانستان و هم چنان شهرهای بامیان، هرات، جلال آباد، کابل، کندهار، خوست، کندز و مزار شریف است. افزون بر این، نزدیک به ۹.۳ میلیون افغان در این مناطق از خدمات اساسی مانند آب آشامیدنی، حفظ الصحه و بازسازی سرک ها مستفید خواهند گردید. زنها و گروه های آسیب پذیر به شمول معلولین و بیجاه شده گان داخلی کمک های اختصاصی را دریافت خواهند کرد. در تطبیق این پروژه از شوراهای انکشافی محلی که در طول ۱۸ سال گذشته به محلات شان خدمات ارائه نموده اند، استفاده خواهد شد. در شهرها این پروژه با دخیل ساختن سکتور خصوصی از قوه بشری که در دو دهه گذشته تدریجاً تکامل یافته، حفاظت خواهد نمود. فعالیت های این پروژه در هماهنگی با برنامه "آبادی"  سازمان ملل متحد به پیش خواهد رفت. این پروژه به هزینه ۲۶۵ میلیون دالر امریکایی که در دو مرحله (۱۰۰ میلیون دالر و ۱۶۵ میلیون دالر) پرداخت می گردد، عملی خواهد گردید.

پروژه پاسخگويی اضطراری صحی افغانستان میزان استفاده و کیفیت خدمات ضروری صحی را در کشور بلند خواهد برد. هدف این پروژه اینست که خدمات ابتدايی صحی، تغذی و کووید-۱۹را در همکاری با موسسات ملی و بین المللی در ۲۳۰۰ مرکز صحی در سراسر کشور فراهم نماید. علاوه بر سایر نتایج متوقع، این پروژه هم چنان شرایط واکسیناسیون را برای دو میلیون کودک فراهم کرده و شرایط را برای ۱.۲ میلیون زن فراهم خواهد کرد تا در مراکز صحی ولادت نمایند.

این پروژه هم چنان خدمات تغذی را در میان جوامع محلی و مراکز صحي تقویت خواهد بخشید. توقع میرود که این پروژه در عین زمان ظرفیت سیستم صحی افغانستان را بلند ببرد تا توانایی پاسخ دهی در برابر امراض ساری را پیدا نموده از شيوع آن جلوگیری نماید، و همچنان در برنامه جهانی امحاء پوليو سهیم شود. در مجموع هدف این پروژه این است تا مردم افغانستان به خصوص زنان و اطفال به خدمات ابتدايي صحي دسترسي دوامدار داشته باشند.

این پروژه در مجموع ۳۳۳ میلیون دالر هزینه برمیدارد که در دو مرحله پرداخت می می گردد. در مرحله نخست ۱۵۰ میلیون دالر از صندوق بازسازی افغانستان و ۱۹ میلیون دالر از صندوق جهانی صحت، و در مرحله بعدی ۱۶۴ میلیون دالر از صندوق بازسازی افغانستان پرداخت خواهد گردید.

در باره رویکرد توسعه یافته بانک جهانی

رویکرد توسعه یافته بانک جهانی به تاریخ اول ماه مارچ سال ۲۰۲۲ بر اساس درخواست کمک کنندگان مالی صندوق بازسازی افغانستان و جامعه جهانی به منظور کمک به مردم افغانستان به تصویب رسیده بود. بربنیاد این رویکرد بیش از یک میلیارد دالر از وجوه مالی صندوق بازسازی افغانستان در اختیار سازمان ملل متحد و نهاد های غیر انتفاعی بین المللی جهت تطبیق قرار میگیرند. این وجوه مالی خارج از دسترسی ادارۀ موقت بوده و بانک جهانی از چگونگی مصرف این وجوه مالی نظارت می نماید. هدف از تصویب این رویکرد توسعه یافته حمایت از ارایه خدمات اساسی، حفاظت از افغان های آسیب پذیر، حفاظت از سرمایه بشری و خدمات کلیدی اجتماعی و اقتصادی و کاهش نیازمندی به کمک های بشری در آینده می باشد.

شماره مطلب مطبوعاتی: SAR/2022

ارتباط

در واشنگتن
دایانا چنگ
+۱ ۲۰۲ ۸۶۷۸۰۷۹

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image