Skip to Main Navigation
مطلب مطبوعاتی 10 دسمبر 2021

اعلامیه خبری در مورد تصمیم تمویل کننده‌گان صندوق بازسازی افغانستان جهت انتقال ۲۸۰ میلیون دالر به منظور کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان

 

۱۰ دسمبر سال ۲۰۲۱ – کمک کنندگان صندوق بازسازی افغانستان امروز تصمیم گرفتند الی اخیر ماه دسمبر ۲۰۲۱، مبلغ ۲۸۰ میلیون دالر وجوه صندوق بازسازی افغانستان را به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و برنامه غذایی جهان انتقال دهند. این نخستین گام در راستای استفاده از وجوه باقی مانده صندوق بازسازی افغانستان جهت فراهم سازی کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان در این شرایط بحرانی می باشد.

یونیسف و سازمان غذایی جهان در افغانستان حضور دارند و دارای ظرفیت لوجستیکی به منظور استفاده از این وجوه مالی می‌باشد. هر دو نهاد این وجوه مالی را جهت پر کردن خلاء مالی در برنامه‌ های موجود شان به کار خواهد برد تا خدمات صحی و غذایی را در مطابقت با پالیسی‌ها و پروسیجرهای خود شان، مستیقماً به مردم افغانستان ارایه نمایند.

از جمله این پول یونیسف مبلغ ۱۰۰ میلیون دالر را دریافت خواهد کرد تا در مشارکت با سازمان صحی جهان خدمات اساسی صحی را در چوکات برنامه صحتمندی و از طریق نهاد های فعال در راستای ارایه خدمات  فراهم نماید. هم چنان، سازمان غذایی جهان ۱۸۰ میلیون دالر را به دست خواهد آورد تا سطح مصونیت غذایی و تامین مواد غذایی را در کشور بهبود بخشد. این وجوه مالی صندوق باز سازی افغانستان یونیسف را قادر خواهد ساخت تا  برای ۱۲.۵ میلیون نفر خدمات اساسی صحی را فراهم نموده و یک میلیون تن از شهروندان افغانستان واکسین دریافت نمایند. در همین حال، سازمان غذایی جهان قادر خواهد شد تا بسته های غذایی را به ۲.۷ میلیون نفر فراهم نموده و  ۸۴۰ هزار مادر و کودک را تحت مراقبت های تغذی قرار دهد.  

 هیئت مدیره بانک جهانی هفته گذشته از این رویکرد حمایت کرد. بانک جهانی با تمویل‌ کننده‌گان صندوق بازسازی افغانسان کار خواهد کرد تا وجوه مالی بیشتر صندوق بازسازی 


ارتباط

دوید تایس
(202) 458-8626
dtheis@worldbank.org
Api
Api