Skip to Main Navigation
مطلب مطبوعاتی 16 فبروری 2021

کمک مالی جدید به منظور بهبود مصونیت غذایی، کاهش تاثیرات خشکسالی و شیوع کووید-۱۹ در مناطق روستایی در افغانستان

واشنگتن، مؤرخ ۲۸ دلو ۱۳۹۹- هیئت مدیره بانک جهانی امروز یک بسته کمک بلاعوض مالی  ۹۷.۵ میلیون دالری اداره انکشاف بین المللی را که بخش فراهم کننده کمک های مالی گروپ بانکی جهانی برای فقیر ترین کشور های جهان است، برای افغانستان تصویب کرد. این کمک جدید در راستای فراهم سازی مداوم حمایت های نقدی برای افغان های آسیب دیده از خشکسالی و شیوع ویروس کرونا و همچنان بهبود شرایط مصؤنیت غذایی در افغانستان  به مصرف خواهد رسید. بخشی از این کمک مالی برای ایجاد یک سیستم هشدار دهنده و پاسخگویی زودهنگام به تاثیرات خشکسالی در افغانستان هزینه خواهد شد.

این کمک جدید مالی در چوکات  پروژه هشدار اولیه و پاسخگویی زودهنگام به تاثیرات خشکسالی در افغانستان (انعطاف) هزینه خواهد شد. قرار است این پروژه اقدامات و فعالیت های جاری در بخش کمک های بشری را تقویت کرده و کمک های نقدی بدون قید و شرط و فرصت های کار در بدل پول را برای حدود ۲،۲ میلیون تن در ۷۸ ولسوالی که از ناحیه خشکسالی و عدم مصؤنیت غذایی آسیب دیده اند، فراهم نماید. این پروژه به گونه مستمر و منظم کمک های مالی مورد نیاز را برای خانواده های آسیب پذیر روستایی در سراسر کشور جهت تقویت شرایط زندگی آنها قبل از وقوع و در جریان خشکسالی فراهم میکند. هم چنان این پروژه دولت افغانستان را کمک خواهد کرد تا خدمات بهتر را در زمینه دسترسی به معلومات پیرامون چگونگی آب و هوا و تغییرات اقلیمی ارایه نموده و یک سیستم واحد هشدار دهنده اولیه را به منظور تقویت ساختار های پاسخگوی و افزایش آمادگی ها در برابر آفات طبیعی در میان جوامع آسیب پذیر ایجاد نماید.

این کمک مالی جدید اداره انکشاف بین المللی بخشی از یک بسته کمکی ۲۲۲،۵ میلیون دالری برای پروژه انعطاف است که ۱۱۵ میلیون دالر آن از جانب  صندوق بازسازی افغانستان که به نمایندگی از ۳۴ نهاد بین المللی و کشور های کمک کننده توسط بانک جهانی مدیریت می گردد، ۸ میلیون دالر از سوی  سازمان جهانی خطرات مالی و ۲ میلیون دالر دیگر آن توسط صندوق وجهی برنامه انعطاف پذیری در برابر تغییرات اقلیمی فراهم  میگردد.

هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان در این زمینه میگوید: "افغانستان در زمره کشور هایی قرار دارد که بیشتر از هر کشور دیگر از تغییرات اقلیمی و آفات طبیعی متاثر گردیده است و سیستم ضعیف پاسخگویی این کشور در برابر تغییرات آب و هوایی این کشور را به مراتب بیشتر آسیب پذیر ساخته است. این بسته کمک مالی جدید دولت افغانستان را کمک خواهد کرد تا در راستای کاهش تاثیرات زیان بار خشکسالی که میلیون ها افغان را آواره نموده و با فقر روبرو کرده اقدمات موثر روی دست گیرد. حمایت این پروژه از خانواده های فقیر و بی بضاعت روستایی در افغانستان به کاهش فقر و بهبود وضعیت اقتصادی کمک خواهد کرد."

افغانستان به شدت در معرض تهدید خشکسالی های فراگیر و متداوم قرار دارد و این وضعیت تاثیرات زیانبار را روی رشد اقتصادی و تامین ثبات بجا گذاشته است. آفات طبیعی و تغییرات آب و هوا سبب بیجا شدن مردم از محلات روستایی به شهر ها شده و در نهایت منجر به افزایش فقر و عدم مصؤنیت غذایی در میان باشندگان مناطق روستایی گردیده است. در این میان شیوع ویروس کرونا بر این مشکل بیشتر از پیش افزوده است. درآمد اکثریت خانواده ها در محلات روستایی افغانستان وابسته به فعالیت در بخش زراعت است به همین دلیل خشکسالی دوام دار و کاهش بارنده گی ها سبب افزایش عدم مصؤنیت غذایی شده است.

در مطابقت با استراتیژي شکننده‌گی، منازعه و خشونت گروپ بانک جهانی، این پروژه هم چنان روی علت های اساسی شکنندگی وضعیت و کاهش آن تمرکز کرده و همچنان در پی تقویت نهاد های خواهد بود که برای گذار کشور از حالت شکننده‌گی به آن نیاز است.

قرار است که این پروژه توسط وزارت احیاء و انکشاف دهات تطبیق شود و در نتیجه آن ریاست انسجام و پاسخ به حوادث طبیعی در مرکز ملی عملیات اضطراری تقویت یابد. علاوه بر آن در نظر است تا یک مرکز منابع مدیریت خطرات طبیعی نیز در ساختار وزارت احیاء و انکشاف دهات توسط این پروژه تاسیس گردد.


شماره مطلب مطبوعاتی: SAR/2021

ارتباط

در واشنگتن:
ین دوینگون
ydoignon@worldbank.org
Api
Api