Skip to Main Navigation
مطلب مطبوعاتی 23 اکتبر 2018

بانک جهانی از بهبود شرایط آموزشی و توانمندی زنان روستایی در افغانستان حمایت میکند

Image

کمک بلاعوض۴۰۳ میلیون دالر به منظور بهبود سکتور معارف و توانمندی اقتصادی زنان

کابل- اول عقرب ۱۳۹۷، .

محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه در رابطه به امضاء این بستۀ مالی گفت: "سرمایه گذاری در برنامه های توانمند سازی و آموزشی زنان، راه مستقیم برای تحقق تساوی جنسیتی، کاهش فقر، رشد اقتصادی و عواید بیشتر ایشان می باشد. زنان بخش قابل توجهی از جامعه هستند؛ توانمندسازی آنها به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کمک زیادی خواهد کرد. از شرکای صندوق وجهی باز سازی افغانستان و مشارکت جهانی تعلیم و تربیه  بخاطر همکاری همیشگی شان با برنامه های انکشافی ما در افغانستان صمیمانه سپاسگزاری می نمایم."

از جمله این بسته کمک مالی:

  • ۲۹۸ میلیون دالر کمک بلاعوض غرض تمویل پروژه اِقراء به منظور تقویت نظام آموزشی و بهبود شرایط یادگیری سکتور معارف افغانستان اختصاص یافته است. توقع می رود از طریق این پروژه برای ۷ میلیون کودک و نوجوان، به ویژه دختران تسهیلات لازم به منظور فراهم سازی فرصت های دسترسی متوازن و عادلانه به زمینه های آموزشی ابتدائیه و متوسطه در یک تعداد ولایات مشخص فراهم گردد. کمک متذکره در برگیرندۀ ۱۰۰ میلیون دالر توسط ادارۀ انکشاف بین المللی گروپ بانک جهانی که وجوه انکشافی را برای فقیر ترین کشور ها  فراهم میسازد، ۱۰۰ میلیون دالر از طریق صندوق بازسازی افغانستان، که بانک جهانی مدیریت آنرا به نمایندگی از ۳۴ کشور و تمویل کنندگان به عهده دارد و ۹۸ میلیون دالر متباقی توسط اداره مشارکت جهانی برای انکشاف معارف (GPE)، که یک مشارکت چندین جانبه به هدف تقویت نظام های آموزشی و تعلیمی در کشور های رو به انکشاف است، فراهم میگردد.
  • ۱۰۰ میلیون دالر کمک بلاعوض غرض تمویل پروژۀ توانمند سازی اقتصادی زنان روستایی افغانستان به هدف تقویت و انکشاف توانمندی های اقتصادی و اجتماعی زنان فقیر و بی بضاعت در یک تعداد محلات مشخص ولایات کشور اختصاص داده شده است. از مجموع بودیجه این پروژه ۲۵ میلیون دالر توسط ادارۀ انکشاف بین المللی و ۷۵ میلیون دالر متباقی توسط صندوق بازسازی افغانستان فراهم میگردد.
  • ۵ میلیون دالر کمک بلاعوض تقویتی توسط صندوق بازسازی افغانستان برای پروژه انکشاف تحصیلات عالی به هدف افزایش دسترسی جوانان به تحصیلات عالی و همچنان بهبود کیفیت و مطابقت نظام تحصیلی با نیازمندی های بازار کار تأمین  می گردد.

شوبهم چوهدری، رییس بانک جهانی در رابطه به امضای این موافقتنامه گفت:  "سرمایه گذاری روی نسل جدید افغان، تضمین دسترسی جوانان بخصوص دختران در تمام مناطق افغانستان به فرصت های تعلیمی و آموزشی با کیفیت و از سوی دیگر تشویق و انکشاف ظرفیت های بالقوه زنان روستایی افغانستان از طریق راه اندازی و حمایت برنامه های توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی برای آنها، در حال حاضر ممکن دو ابتکار خیلی مهم باشد که ما میتوانیم در راستای تأمین و تحکیم یک آینده  مصوون و مرفه برای افغانستان روی دست گیریم." وی افزود:"از سهمگیری و حمایت مالی تمویل کننده گان صندوق بازسازی افغانستان و مشارکت جهانی برای انکشاف معارف در راستای تأمین این بستۀ کمک مالی که توافقنامه آن امروز به امضاء رسید، سپاسگذاری میکنم."

 محترم داکتر محمد میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف ضمن مهم خواندن برنامۀ اقراء گفت که با امضاء این سند، کار های مهمی در راستای بهبود کیفیت معارف انجام خواهد شد. وی افزود که وزارت متبوعش تمامی پلان های عملی اقرا را نهایی ساخته و این برنامه در وقت و زمان معین آن با درنظرداشت بودیجه تعیین شده طوری نهایی خواهد شد که از هر نگاه اثرات مثبت آن در نظام معارف کشور محسوس خواهد بود.

سرپرست وزارت معارف در عین حال از همکاری بانک جهانی، وزارت مالیه و دیگر ادارات همکار اظهار خرسندی و امتنان نمود که در نهایی سازی این سند همکاری نموده و راه را برای عملی شدن آن باز ساختند.

پروژۀ اِقراء، متعلمین را در مناطق شهری، همچنان آنعده کودکان، به ویژه دختران را که در ولایات عقب مانده و محلات دور افتاده بنا بر دلایل مختلف از رفتن به مکتب باز مانده اند، درچارچوب یک برنامه پنج ساله تحت پوشش قرار میدهد. محور فعالیت های این پروژه همچنان زمینه را برای بهبود مهارت های آموزشی استادان مکاتب نیز فراهم می سازد.

 پروژۀ متذکره بر اساس تجارب و مشارکت های قبلی بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان در سکتور معارف که از طریق پروژه های اول و دوم بهبود کیفیت معارف تطبیق گردیدند، اهداف و فعالیت های تازه را به منظور اصلاحات گسترده تر در سکتور معارف طرح و عملی خواهد کرد.  قابل تذکر است که پروژه بهبود کیفیت معارف به مثابۀ یک برنامه ملی در راستای بهبود کیفیت آموزش و افزایش دسترسی متعلمین مکاتب ابتدائیه الی صنوف ۱۲ به فرصت های آموزشی فعالیت نموده است.

پروژه اقراء به طور مشترک توسط وزارت معارف و وزارت احیاء و انکشاف دهات تطبیق میگردد. قرار است تا یک تفاهمنامه همکاری های مشترک میان این دو وزارت به امضاء برسد، که بر بنیاد آن مسؤولیت و نقش هردو وزارت در راستای تطبیق این پروژه مشخص گردد.وزارت احیاء و انکشاف دهات مسؤولیت فعالیت های ساختمانی یعنی اعمار ویا بازسازی مکاتب را برعهده داشته، درحالیکه وزارت معارف  مسوولیت پیشبرد سایر فعالیت های پروژه را به دوش خواهد گرفت.

پروژه توانمند سازی اقتصادی زنان روستایی افغانستان در مطابقت با اهداف چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان طرح و تدوین گردیده است. این پروژه به منظور افزایش میزان مشارکت زنان در محلات روستایی و ادارات محلی از طریق فراهم آوری کمک های مالی و تخنیکی و ایجاد سهولت ها به منظور تحکیم روابط زنان روستایی با نهاد های مالی و بازار ها، زمینه را برای توانمند سازی اقتصادی آنها تأمین می نماید.

قرار است که کمک مالی تقویتی ۵ میلیون دالر به پروژه انکشاف تحصیلات عالی برای توسعه مؤفقانۀ فعالیت های مشخص درچهار بخش ذیل اختصاص یابد: (الف) ارتقای ظرفیت استادان پوهنتون های دولتی از طریق فراهم سازی بورسیه های تحصیلی برای ادامه تحصیلات عالی به سویه ماستری و دوکتورا؛ (ب) راه اندازی برنامه آموزشی برای استادان پوهنتون تعلیم و تربیه مبتنی بر نتایج و تشویق روش های آموزشی محصل محور؛ (ج) حمایت پوهنتون های دولتی به منظور طرح و تطبیق پلان های انکشاف ستراتیژیک؛ و (د) تأمین کمک های مالی به منظور حمایت پروژه های تحقیقی فردی و گروهی در پوهنتون ها.

این توافقنامه توسط محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و شوبهم چوهدری رییس بانک جهانی در افغانستان در حضور وزرای معارف، احیاء و انکشاف دهات، تحصیلات عالی و معین وزارت امور زنان به امضاء رسید.


شماره مطلب مطبوعاتی: SAR/2018

ارتباط

کابل
شمروز خان مسجدی
وزارت مالیه
۰۷۹۷۳۳۲۳۳۴
shamroz.masjidi@mof.gov.af
عبدالروف ضیاء
بانک جهانی
۰۷۰۱۱۳۳۳۲۸
infoafghanistan@worldbank.org
واشتنگتن
ایلینا کارابان
بانک جهانی
+۱۲۰۲۴۷۳۹۲۷۷
ekaraban@worldbank.org
Api
Api