Skip to Main Navigation
مطلب مطبوعاتی 28 جنوری 2018

وزارت مالیه موافقتنامـۀ پروژۀ جدید به منظور بهبود مدیریت مالی را با بانک جهانی به امضاء رسانید

Image

عکس: وزارت مالیه، جمهوری اسلامی افغانستان


محترم اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز مؤرخ ۸ دلو ۱۳۹۶ با شوبهم چوهدری، رییس بانک جهانی در افغانستان موافقتنامۀ کمک مالی بلاعوض به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر امریکایی را غرض تمویل پروژه بهبود عملکرد مالی در حضور جلالتمآب رئیس جمهور و اعضای شورای عالی اقتصادی در ارگ ریاست جمهوری  به امضاء رسانید. هدف این پروژه رشد ظرفیت مدیریت امور مالی ادارات ذیربط حکومت افغانستان بخصوص وزارت مالیه، کمیسیون تدارکات ملی و اداره عالی تفتیش میباشد.

از جمله مجموع این کمک بلاعوض، ۲۵میلیون دالر آن توسط ادارۀ انکشاف بین المللی گروپ بانک جهانی، که منابع مالی را برای  فقیرترین کشورهای جهان فراهم مینماید، تمویل گردیده و متباقی۷۵ میلیون دالر آن از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان فراهم گردیده است. بانک جهانی صندوق متذکره را به نمایندگی از ۳۴ کشور و تمویل کننده بین المللی مدیریت مینماید. توقع میرود که با تطبیق این پروژه، روند مصرف بودجه انکشافی تقویت، جمع آوری مالیات افزایش و ظرفیت حکومت در امور مالی جهت ارائه خدمات عامه به گونۀ مؤثر و مثمرتقویت و ارتقاء یابد.

محترم اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در رابطه به امضاء این موافقتنامه گفت: "افغانستان به پیشرفتهای قابل ملاحظه در راستای ایجاد یک سیستم مدیریت امور مالی نایل گریده، که در نتیجه میزان عواید دولت  از ۱۳۰میلیون دالرامریکایی در سال ۲۰۰۲ میلادی به ۲.۱میلیارد دالر آمریکایی در سال ۲۰۱۶میلادی، افزایش یافته است." وی افزود:"این سیستم تحت چارچوب مشترک قانون مدیریت امور مالی و هزینه های عامه و قانون تدارکات ملی قرار گرفته که در راستای اجرای اصلاحات بیشتر درسیستم مدیریت امور مالی، تأمین شفافیت، پاسخگویی، اعتبار بودیجوی، مدیریت مالیاتی و گمرکی و مدیریت پول نقد، بهبود قابل ملاحظه به میان آورده است."

با وجود آنکه نظام مالی افغانستان به طور کُلیدر محراق توجۀ همه جانبه قرار دارد، اما با اینحال سیستم مدیریت امور مالی در این کشور به اندازه کافی انکشاف ننموده است، تا به نحوی قادر به شناسایی وتخصیص استراتیژیک منابع به منظور عرضه خدمات پایدار در کشور گردد. هنوز همچالشها و نارسایی ها زیادی در ساحات متعدد مانند: مصرف بودجه، افزایش در جمع آوری عواید، حسابدهی و  پاسخگویی، مبارزه با فساد و تشویق  سکتور خصوصی جهت سرمایه گذاری، وجود دارد.

شوبهم چوهدری، رییس بانک جهانی در افغانستان در رابطه گفت: "امضاء موافقنامۀ امروز بیانگر تعهد دراز مدتبانک جهانی به منظور حمایت از برنامه های انکشافی و اجندای اصلاحات دولت افغانستان میباشد." وی افزود. "ما از اراده و عزم حکومت افغانستان در راستای بهبود مدیریت امور مالی، اصلاحات سیستم اداری، جمع آوری عواید و تعهد دراز مدت آن به منظور بهبود هر چه بیشتر این عرصه ها قدردانی مینماییم."

 قابل تذکر است که پروژۀ بهبود عملکرد مالی در راستای تطبیق پلان رشد عملکرد امور مالی دولت افغانستان که یک پلان دراز مدت و جامع به منظور اصلاح مدیریت امور مالی پنداشته میشود، حمایت لازم را فراهم مینماید. این پروژه تلاشهای وزارت مالیه، اداره تدارکات ملی و اداره عالی تفیش را غرض فراهم آوری اقدامات لازم بخاطر تطبیق فعالیت های عملی این پلان، مورد حمایت و پشتیبانی قرار میدهد.

 این پروژه چهار بخش ذیل را احتوا میکند:

  •   بودجه به عنوان یک ابزار برای توسعه و انکشاف، که هدف آن افزایش تاثیر گذاری و کارایی بودجه، برآورد  حقیقی و دقیق بودجه و هزینه ها، اتصال بودجه با پالیسی ملی، و افزایش اعتبار به منظور پیش بینی بودجه میان مدت می باشد.
  • افزایش عواید، که هدف آن ارتقای ظرفیت بخش های عواید در ادارات دولتی میباشد، تا برآورد های مالیاتی بهبود یابد و تسهیلات لازم در عرصه ثبت و پرداخت به موقع مالیات ایجاد گردد. همچنان هدف دیگر آن افزایش ظرفیت دولت به منظور تنظیم موثر منابع عواید معادن میباشد.
  •  مدیریت خزاین، پاسخگویی و شفافیت، که هدف آن بهبود در مدیریت خزاین به منظور انکشاف مدیریت امور مالی می باشد.
  • ایجاد ظرفیت اداری و مدیریت اجراییوی،که هدف آن ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت مالیه، ایجاد سیستم هایضرروی جهت تقویت عملکرد موثرتراین وزارت و تقویت کلی مدیریت اجرایی و بهبود هماهنگی پلان عملکرد مالی میباشد. 

شماره مطلب مطبوعاتی: SAR/2018

ارتباط

در کابل
اجمل حمید عبدالرحیمزی
وزارت مالیه
۰۷۲۹۹۹۴۱۱۱
mediaoffice.mof@gmail.com
عبدالرووف ضیاء
بانک جهانی
۰۷۰۱۱۳۳۳۲۸
infoafghanistan@worldbank.org
Api
Api