مطلب مطبوعاتی

اعلان بیش از ۵۰۰ میلیون دالر کمک تازه بلاعوض بانک جهانی برای افغانستان

13 جون 2017


پیام ویدیویی شوبهم چوهدری رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان در مورد بستهٔ کمک مالی جدید این اداره به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دالر امریکایی. هدف از اعلان این بسته کمکی جدید فراهم آوری منابع بیشتر مالی برای دولت افغانستان به منظور رسیدگی به نیازمندی های عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی، افزایش فرصت های شغلی و کاروبار برای افراد نیازمند، تقویت امور انکشافی پنج شهر بزرگ، توسعه شبکه های برق رسانی، بهبود مصؤنیت غذایی و راه سازی روستایی در این کشور میباشد.

World Bank Group

این بستۀ کمک مالی نشان دهنده تعهد بانک جهانی برای افغانها  در شرایط حساس در این کشور می باشد

واشنگتن ، سیزدهم جون ۲۰۱۷ – بانک جهانی امروز بستۀ کمک مالی بیشتر از ۵۰۰ میلیون دالر امریکایی کمک بلاعوض را برای افغانستان غرض حمایت از تلاشهای دولت این کشور به منظور از بین بردن فقر و غربت فراهم کرد و بر تعهد دوامدار این اداره جهت انکشاف متداوم برای همه افغانها تاکید نمود.

قرار است این بسته کمکی جدید دولت افغانستان را در ساحات متعدد، بشمول رسیده گی به بحران ناشی از بازگشت مهاجرین، انکشاف سکتور خصوصی، حمایت از برنامه های انکشافی در پنج شهر، توسعه شبکه برق رسانی، بهبود مصئونیت غذایی و احداث سرک های روستایی، مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد. این بستۀ کمک بلاعوض شامل ۳۲۸ میلیون دالر از طریق ادارۀ انکشاف بین المللی، که بخش تمویل کننده گروپ بانک جهانی برای فقیر ترین کشورهاست، میباشد. این در حالیست که وجوه مالی متباقی این بسته توسط صندوق بازسازی افغانستان، که ازسوی بانک جهانی مدیریت می شود، و همچنان توسط کشور های دنمارک، جرمنی و جاپان فراهم میگردد.

"گروپ بانک جهانی امروز با منظوری کمکهای مالی بلاعوض جدید یک بار دیگر تعهد دراز مدت خود را در قبال فایق آمدن به مشکلات انکشافی افغانستان تجدید نمود، " این مطلب را شوبهم چوهدری، رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان اظهار داشته افزود. "علی الرغم دوستاوردهای ثابت و امیدوار کننده دولت افغانستان، در بخش های متعدد ازجمله اصلاحات در نهادها و ادارات، جمع اوری عواید، ارایه خدمات اساسی صحی، تعلیم و تربیه و راه سازی روستایی، هنوزهم تلاشهای بیشتر غرض بهبود رشد اقتصادی، رفاه و اینده بهتر در این کشور نیازاست."

عمده ترین هدف این بسته کمکی حمایت از تلاشهای دولت افغانستان می باشد، در حالیکه این کشور در یک وضعیت شکننده یی اقتصادی قرار دارد، روی چندین بخش کلیدی تمرکز می نماید، تا محرکه های انکشافی را غرض ارایه خدمات تقویت نموده،  و همه خدمات بصورت مطمین فراهم گردد. آغاز روند خروج قوای بین المللی در سال ۲۰۱۱ یکجا با وضعیت نا بسامان  سیاسی منجر به رشد بطی  اقتصاد افغانستان گردید. افزایش تهدیدات امنیتی و بیجا شدن مردم از مناطق شان، فشار ها را بر استفاده مؤثر از بودیجۀ دولت ازدیاد بخشید.

بسته جدید کمک بلاعوض ۵۲۰ میلیون دالر شامل شش پروژه ذیل میباشد:

  • از این جمله ۲۰۵،۴۵ میلیون دالر کمک تقویتی ادارۀ انکشاف بین المللی، تمویل کننده گان صندوق بازسازی افغانستان و سایر کشور های تمویل کننده به برنامه میثاق شهروندی این کشوراختصاص  یافته،  تا از آن برای حمایت از تلاشهای دولت غرض راه اندازه برنامه های انکشافی در مناطقی که بیجا شده گان داخلی در آن جابجا گردیده اند و همچنان در مناطقی که مهاجرین عودت کننده از پاکستان در آن مسکن گزین شده اند، استفاده گردد.
  • ۱۰۰ میلیون دالر کمک بلاعوض از طریق ادارۀ انکشاف بین المللی به پروژۀ  پالیسی های انکشافی، اختصاص یافته، تا اصلاحات در بخشهای گسترش دسترسی افغانها و نهاد های ذیربط آسیب پذیر به فرصت های اقتصادی و تقویت سکتور خصوصی، را مورد حمایت قرار دهد. 
  • ۲۰ میلیون دالر از طریق ادارۀ انکشاف بین المللی به هدف تدوین پالیسی های لازم برای مناطق شهری در ادارات ملی مربوطه و همچنان تقویت و تنظیم بهتر ارایه خدمات در مرکز پنج شهر فراهم گردیده است.
  • ۶۰ میلیون دالر توسط ادارۀ انکشاف بین المللی برای پروژۀ برق رسانی ولایت هرات تخصیص یافته، تا خانواده ها، موسسات و نهاد های تجارتی بیشتری در مناطقی که قبلآ در این ولایت مشخص گردیده، از انرژی برق مستفید شوند.
  • ۳۰ میلیون دالر توسط ادارۀ انکشاف بین المللی و سایر تمویل کننده گان برای پروژۀ استراتیژیک ذخایر غله در افغانستان جهت ایجاد ذخایر استراتیژیک گندم و بهبود موثریت ادارۀ  ذخایر غله جات فراهم گردیده است. 
  • تغییرات ساختاری در پروژۀ ملی راه سازی روستایی، که هدف از این پروژه ایجاد سرک های روستایی قابل استفاده برای اهالی قراء و قصبات در چهار فصل سال میباشد، نیز توسط بورد هیئت اجراییه بانک جهانی تایید گردید. تایید این تغیر در ساختار پروژه، صندوق بازسازی افغانستان را قادر ساخت، تا ۱۰۵ میلیون دالر کمک تقویتی بیشتر را برای تمویل این پروژه فراهم نماید.

 

_____________

معلومات و جزییات بیشتر در مورد بسته کمکی جدید:

۱۲۷،۷ میلیون دالر کمک تقویتی بلاعوض به برنامه میثاق شهروندی افغانستان،  امروز  منظور گردید، که از طریق منابع پاسخ اضطراری به بیجا شده گان ساحوی ادارۀ بین المللی انکشاف، فراهم میگردد.  این کمک روند ارایه خدمات برنامه متذکره را گسترش داده، زمینۀ های اشتغال کوتاه مدت را از طریق افزایش تعداد کارگران در بخش عام النفعه (فواید عامه) فراهم می سازد و فعالیت های دسته جمعی فرا تر از این بخش را درساحات که بیجا شده گان داخلی به طور مؤقت جاگزین گردیده اند و یا مهاجرین عودت  کننده درآن جابجا شده اند، منابع مالی مورد نیاز را فراهم میسازد. هدف این برنامه تقویت زمینه های همبستگی مردم و فراهم آوری اقدامات لازم  برای فقیر ترین و آسیب پذیر ترین افراد در مناطق روستایی و مناطق تعیین شده ای شهری میباشد. بودجه مجموعی این برنامه ۲۰۵،۴۵ میلیون دالر میباشد که برعلاوه حمایت بانک جهانی، ۴۴،۳میلیون دالر کمک بلاعوض توسط صندوق بازسازی افغانستان؛ ۲۷،۵ میلیون دالر توسط اداره انکشافی آلمان و همچنان ۵،۹۵ میلیون دالر توسط  کشوردنمارک فراهم میگردد. قابل تذکر است که بودجه برنامه میثاق شهروندی، که درحال حاضر در منصۀ اجرا قرار دارد، بالغ بر ۶۲۸ میلیون میگردد، که از آنجمله ۱۰۰ میلیون دالر انرا بانک جهانی فراهم نموده، در حالیکه ۱۲۸ میلیون دالر  از منابع دولت افغانستان و متباقی ۴۰۰ میلیون دالرآن از طریق صندوق بازسازی افغانستان فراهم گردیده است. هدف از مرحله نخست این برنامه تحکیم و تقویت زیر بنا ها و ارایه خدمات اجتماعی (به شمول دسترسی همگان  به آب آشامیدنی) را برای ۸،۵ میلیون افغان در مناطق روستایی سی و چهار ولایت و  همچنان چهار  شاروالی، میباشد.

 ۱۰۰ میلیون دالر کمک بلاعوض به پروژۀ پالیسی های انکشافی فراگیر، دولت افغانستان را در راستای رسیدن به اهداف انکشافی این کشور، که در چهارچوب برنامه ملی صلح و انکشاف افغانستان مشخص گردیده است، پشتیبانی می نماید. این کمک بلاعوض که درعین حال به نام حمایت از بودجه نیز یاد می شود، به طور مشخص از برنامه های جامع دولت در زمینه ای آوردن اصلاحات  انکشافی جهت دسترسی به فرصت های اقتصادی در بخش های آسیب پذیر و تقویت پالیسی و تنظیم چهارچوب انکشاف سکتور خصوصی، حمایت می نماید. این اصلاحات شامل اصلاح در زمینه های چون چهارچوب بندی پالیسی برای بیجا شده گان  و دعوت کننده گان، مدیریت اراضی، تجارت، صدور جواز تجارتی، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات، معاملات پولی الکترونیکی و مساعی مشترک سکتور خصوصی با دولتی، میگردد.

۲۰ میلیون دالر جهت تمویل پروژۀ حمایت انکشاف شهری، وزارت  انکشاف شهری و مسکن را قادر خواهد ساخت، تا چهارچوب پالیسی قابل تطبیق را ایجاد نموده و ظرفیت های پالیسی سازی ادارات مربوطه را در سطح کشور تقویت نماید و درعین حال برنامه ریزی های شهری، اداره و ظرفیت ارایه خدمات را در مرکز پنج ولایت (هرات، مزارشریف، قندهار، جلال آباد و خوست)، تقویت  می نماید.

 ۶۰ میلیون دالر غرض تمویل پروژۀ برق رسانی هرات به منظور حمایت از توانمندی د افغانستان برشنا شرکت میباشد، تا این نهاد انرژی برق را به۲۳۰۸۰۰ خانواده، ۱۶۰۰ موسسه و نهاد  تجارتی در ساحات قبلآ مشخص شدۀ ولایت هرات فراهم می نماید. به طور مشخص، این پروژه از سرمایه گذاری در بخش های: (۱) تمدید یک ترانسمیشن ۱۱۰ کیلووات، چهار سب استیشن به ظرفیت۱۱۰/۲۲۰ کیلووات و ایجاد شبکه های توزیع ولتاژ متوسط و بلند در چهار ناحیه ولایت هرات، (۲) توسعه، تقویت و نوسازی شبکۀ موجود، جهت دسترسی بیشتر به خدمات  برق در سایر بخش های ولایت و در نهایت ایجاد شبکه های کوچک آزمایشی برق آفتابی در روستاهای که در جریان کمتر از پنج سال آینده، احتمال تاسیس شبکه های برق در آن وجود ندارد، حمایت میکند.

۲۰،۳ میلیون دالر غرض تمویل پروژۀ ایجاد ذخایر استراتیژیک  غله جات در افغانستان، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را قادر می سازد  که ذخایر گندم را ایجاد نماید، تا خانواده های افغان پس از حالات اضطراری پیش بینی ناشده برای رفع نیازمندی های خود، از آن مستفید گردند.  درعین حال روند تنظیم موثر  ذخایر گندم را نیز فراهم می نماید. بر علاوۀ حمایت بانک جهانی، ۹،۷ میلیون دالر را صندوق  انکشاف  اجتماعی جاپان نیز به این پروژه فراهم می نماید.  از طریق این پروژه دو ذخیرۀ موجود غله جات بازسازی گردیده، چهار ذخیره جدید اعمار و برای تنظیم امور ذخایر، ساختار های لازم طرح و عملی میگردد. قرار است در ختم این پروژۀ پنج ساله، ظرفیت ذخایر به ۲۰۰۰۰۰ متریک تُن افزایش یابد که این مقدار نیازمندی های دومیلیون افغان را برای شش ماه بر آورده خواهد ساخت.

تغیرات وارده در ساختار برنامه ملی راه سازی روستایی، مدنظر گرفتن پالیسی مصؤنیت اجتماعی بانک جهانی برای حفظ میراثهای فرهنگی، بعد از این  در تطبیق این برنامه  شامل میباشد، تا دسترسی به ساحات میراث های فرهنگی  بخصوص در ولایت بامیان را بهبود بخشد.  در ساختار این برنامه بخش پاسخ سریع به حوادث  اضطراری، نیز گنجانیده شده است، تا دولت  را قادر سازد، درهنگام وقوع حوادث، رسیدگی به  موقع به آن صورت گیرد.  این تغییر ساختاری زمینه آنرا فراهم می سازد،  تا صندوق بازسازی افغانستان بخاطر تداوم برنامه  ۱۰۵ میلیون دالر کمک بلاعوض تقویتی بیشتر برنامه فراهم نماید. بودجه اصلی این برنامه ۳۳۲ میلیون دالر بوده که از آن جمله ۱۲۵ میلیون دالر انرا بانک جهانی و ۲۰۷ میلیون دالر دیگر آن توسط صندوق بازسازی افغانستان فراهم گردیده است. این برنامه از ماه اگست سال ۲۰۱۲ میلادی بدینسو ادامه دارد.

مخاطبین رسانه ای
در واشنگتن
ایلینا کاربان
تیلیفون: +۱۲۰۲۴۷۳۹۲۷۷
ekaraban@worldbank.org
در کابل
عبدالرووف ضیاء
infoafghanistan@worldbank.orgشماره مطلب مطبوعاتی:
SAR/2017

Api
Api