Skip to Main Navigation
Речи и стенограми 19 септември, 2017

Обръщение на Тони Томпсън при откриването на семинар - Опазване и устойчивото използване на водите в България

Image

Световната банка съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Министерството на икономиката, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор организира семинар на тема "Опазване и устойчиво използване на водите в България", състоял се на 18-19 септември в София, България. 


Уважаеми господин министър, г-жо заместник-министър,

Уважаеми партньори и гости,

Позволете ми да започна с това, че за всички нас от Световната банка, е привилегия да бъдем партньори с България в стремежа й да защити и опази природните богатства на страната.

Качеството, ефикасността и ефективността на предоставянето на основни обществени услуги, включително подобряването на мрежите за водоснабдяване и канализация, са важен акцент от новата рамка за партньорство с Република България на Групата на Световната банка. Удовлетворен съм, че с днешния семинар се отчита значимостта на въпроса за опазването и устойчивото използване на водите.

Световната банка има дългогодишно и ползотворно партньорство с правителството на България. Понастоящем, ние подкрепяме устойчивостта на водните ресурси чрез една заемна операция и няколко споразумения за аналитично-консултантски услуги срещу заплащане.

Проектът за развитие на общинската инфраструктура, подкрепен с финансиране от Световната банка, отговаря на приоритетите на правителството за рехабилитация и цялостно изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа с цел подобряване на предоставянето на услуги и намаляване на рисковете за здравето, както и за подобряване на системите за пречистване на отпадъчните води в съответствие с директивите на ЕС. Той се е доказал като ефективен инструмент за насърчаване на регионалното интегрирано развитие.

Аналитично-консултантските ни услуги се предоставят чрез няколко споразумения и договори. Първото споразумение в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ подкрепи Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изготвянето на 10-годишната стратегия за ВиК. През април 2014 г. правителството прие нова 10-годишна стратегия за ВиК, основаваща се на този проект. След това правителството поиска допълнителна подкрепа по изпълнението в рамките на нов проект, свързван с водния сектор, включително в укрепването на капацитета на водните регулатори и оптимизиране на разходите с цел спазване на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води. На следващо място споразумението за хидромелиорациите осигури подкрепа на Министерството на земеделието, храните и горите в разработването на стратегия за напояване, дренаж и защита от наводнения в селските райони, включително определяне на приоритетни инвестиции и подготовка на два водещи проекта в районите за напояване

Image

Целта на този семинар е да обедини всички заинтересовани страни да представят постигнатия до момента напредък, заедно с предизвикателствата и възможностите за развитие в съответните сектори в България. Нашата цел също така е да споделим международен опит и да предложим възможност за обмен на перспективи сред експертите и лицата, вземащи решения в България.

Събитието ще предостави възможност на участниците да се учат и да споделят, тъй като много от присъстващите в тази стая ще имат различни роли - на слушатели, но и на водещи. Бих искал да Ви пожелая успех и с удоволствие да приема ролята на слушател за останалата част от деня.

Благодаря за вниманието.

Api
Api