Речи и стенограми

Консултации за новата Национална стратегия за интегриране на ромите

14 ноември, 2011


Маркус Репник София

Готови

Реч на Маркус Репник, постоянен представител на Световна банка за България, Чехия и Словакия,
Консултации за новата Национална стратегия за интегриране на ромите, 14 ноември, 2011*

Аз ще бъда много кратък в своето изказване. Искам само да задам три въпроса:

Първо, какво знаем?

Второ, какво искаме? и

Трето, как да постигнем това, което искаме?

Така, какво знаем?
Знаем, че Ромите губят пари, България губи пари. Всъщност, става дума за много пари. Според прогнози на Световната банка от 2010 г. средно гражданите от ромски произход може би губят потенциален доход от 5000 лева годишно, а българското правителство губи около 700 милиона лева годишно**.

Защо? Защото голяма част от ромите нямат необходимото образование. Само около 13 процента от ромите в работна възраст завършват средно образование.

Потенциалните ползи от по-високата заетост на ромите са много високи. Ромите, които са завършили средно образование,  може да очакват доходи с 93 процента повече в сравнение с тези без средно образование. Всеки лев, инвестиран в образованието на ромите, би  възвърнал 7 лева в държавния бюджет***.

Накратко - има ясна икономическа логика защо ромското включване е решаващо за България – за ромите, за всички граждани.

Второ, какво искаме?

Искаме да видим резултатите от инвестициите в ромското включване. Искаме да видим образовани роми с повече умения, с повече възможности за работа и по-висок доход.

Всички роми искат да видят резултатите, всички граждани искат да видят резултатите. Ние всички искаме да видим как вложеното до момента – а именно пари – се превръща в действия – като тази конференция днес и как тези действия се превръщат в резултати – като Националната стратегия за интегриране на ромите.

Но дали резултатите, като Националната стратегия, сами за себе си са ефективни? Ние всички знаем отговора. Не.

Националната стратегия няма автоматично да доведе до резултати. Защо? Защото е необходима още една много важна съставка. И коя е тази магическа съставка? ТОВА СМЕ НИЕ. Хората. Хората трябва да променят своето ПОВЕДЕНИЕ. Няма резултати без промяна на поведението.

С пари ние можем да купим документи като Стратегията, но не можем да купим резултатите. Резултатите трябва да дойдат от всеки един от нас, чрез индивидуални действия, чрез начина по който променяме нашето поведение. Защо изтъквам всичко това ли?

Защото това води до третия ми въпрос – как да постигнем това което искаме?
Ако се съгласим, че съществува сериозен икономически аргумент за интеграцията на ромите, ако се съгласим, че искаме да видим резултатите от инвестициите в ромската интеграция и ако се съгласим, че за да постигнем резултатите, всички трябва да променят своето поведение, последният въпрос е как да го направим?

Дами и господа, ако искаме резултати, трябва да променим поведението си. Това означава, че всички ние трябва да надраснем сегашното си мислене, всички ние трябва да надраснем сегашните си действия и като хора и като институции, като граждани и политици, като роми и не-роми. Всички ние сме ОТГОВОРНИ за резултатите, които искаме да постигнем за нас и за нашите деца.

В този смисъл искам да пожелая на всички една отговорна дискусия днес, която да доведе до крайния продукт – Националната стратегия за интегрирането на ромите, която да зададе рамката за постигането на РЕЗУЛТАТИ, РЕЗУЛТАТИТЕ които ние всички искаме да видим, РЕЗУЛТАТИТЕ, създадени от всички нас чрез индивидуални и колективни действия, РЕЗУЛТАТИТЕ които да очертаят бъдещето на България. Да, ние можем!

* Икономическата стойност на ромското изключване, Април 2010. Юст де Лаат.

** Голяма част от ромите в работна възраст нямат необходимото образование, за да се включат успешно в пазара на труда. Поради слабата заетост и ниско заплащане, ромите в работна възраст плащат по-малко данъци и социални осигуровки, те също най-често се възползват от социалните помощи. В резултат на това, България губи 370 милиона евро данъчни постъпления. Това са долните граници на разчетите базирани на официалните данни за населението. Ако се използват данните от 2011 за дела на ромското население в България, то загубите са два пъти по- високи.

*** Годишните данъчни печалби от преодоляването на разликата в заетостта са много по-високи от общите разходи за инвестиране в общественото образование за всички деца от ромски произход. Ако правителството реши да инвестира данъчните печалби от равните възможности на пазара на труда в обществено образование за всяко дете от ромски произход на възраст от 3 до 17 години, това би спестило повече от 7 пъти приблизителната сумата, която в момента се изразходва за образованието на един ученик в страната.  С други думи, потенциалните ползи от включването надхвърлят многократно необходимите инвестиционни разходи, дори и ако те са по-високи от настоящите разходи на ученик. Според данни от изследвания, направени на  370 000 роми в България, фискалната загуба на ромско дете е 7,74 пъти от публичните разходи за образование на ученик (данни от 2006 г.)

 Api
Api

Welcome