Речи и стенограми

Реч на Маркус Репник, постоянен представител на Световната банка за България

31 май, 2011


Маркус Репник

Готови

Уважаеми г-н Министър,
Почитаеми дами и господа кметове,

Чудесно е, че сме се заедно тук днес.  Това, което ни събра е общата ни  задача да осигурим повече възможности за децата – децата от бедните семейства, включително ромските семейства, а също и за децата в неравностойно положение  - да подобрим шансовете на тези деца за по-добър живот.

Това, което всички искаме да видим, е една България с добре образовани граждани с добра работа, които да създават блага за всички. Това, което ние всички искаме, е да се прекъсне порочният кръг на бедността и социалното изключване.
Ако целта на обществото са добре образованите граждани, то коя е най-подходящата възраст, в която може да се увеличат възможностите за по-добър живот. Международните изследвания показват, че първите години в живота са  важните, ранните детски години, годините преди тръгването на училище или „първите седем години”, както вие тук в България казвате.

И това точно ти събра на днешното събитие. Днес бяха подписани споразуменията за финансиране на над 30 общински проекта в цялата страна. Тези проекти имат една основна задача – да подобрим шансовете за по-добър живот на бедните деца и децата в неравностойно положение от най-ранна детска възраст. Проектите включват финансиране за подобряване на инфраструктурата и услугите за тези деца. Правителството ще допълни ресурсите, осигурени от Световната банка и всяка една община ще поеме отговорността за изпълнение на проектите, както и за осигуряване на  допълнителни ресурси.

И докато безспорно парите са важни, далеч по-важно е тези пари да бъдат превърнати в подобрени и иновативни услуги за тези деца, постигайки резултатите, които ние всички искаме да видим – подобрен шанс за по-добър живот за най-уязвимите деца в обществото. И ако тези проекти се окажат успешни, може да се очаква бъдещо финансиране от европейските фондове.

Моля, позволете ми една последна забележка. Както е изключително важно за всяко едно бедно или дете в неравностойно положение да получи шанс за по-добър живот, то това е също толкова важно и за цялото общество  от социална и от икономическа гледна точка. Изследване на Световната банка показва, че цената на бездействието, цената на социалното изключване, е много висока. В цяла Европа твърде много хора не разполагат с необходимото образование, за да си намерят подходяща работа. В България например, само 13% от ромите в трудоспособна възраст за завършили средно образование в сравнение с близо 90% от останалото население. А лошото образование води до лоша работа и ниски доходи. Ако ние искаме да прекъснем този порочен кръг,  имаме нужда да се уверим, че повече уязвими деца в неравностойно положение ще влязат в училище, ще имат по-добър здравословен статус, ще са по-подготвени да учат, ще завършат образованието си и ще открият своя работа -  и всичко това ще дължат на своето трудолюбие, знания и заложби. Това са целите на Проекта за социално включване, това е което ние започваме днес в повече от 30 общини, като още 30 общини скоро ще се присъденият, под вашето ръководство господин Министър и уважаеми кметове.

С цялото си сърце желая да успеете да постигнете основната задача – да създадете по-добри възможности за живот на децата в неравностойно положение – което ще бъде не само в тяхна полза, но и в полза на обществото.

Благодаря за вниманието.

Api
Api

Welcome