Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 25 юни, 2018

Световната банка ще подкрепи действията на България за управление на реките

СОФИЯ, 26 юни 2018 г. - Световната банка ще предостави аналитични услуги, подпомагащи подготовката и изпълнението на плановете за управление на речните басейни и на риска от наводнения в България. Договор за предоставяне на аналитично-консултантски услуги срещу заплащане бе подписан днес от Нено Димов, министър на околната среда и водите (МОСВ) и Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия.

Съгласно договора Световната банка ще предостави подкрепа в подготовката на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) в съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите (РДВ) и Директивата относно оценката и управлението на риска от наводнения (ДОУРН) на ЕС.

Работата ще протече в два етапа: а) събиране, анализ и актуализация на съществуващите данни и планове; б) подкрепа на МОСВ за последващи действия. Световната банка ще съдейства при оценяването на текущото състояние на повърхностните и подпочвените води в Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление на водите в България. Плановете за управление на речните басейни ще включват програма от мерки за подобряване на състоянието на водните обекти, които да доведат до съответствие с приложимите изисквания на европейското и националното екологично законодателство. Банката също така ще подкрепи МОСВ в подготовката на планове за управление на риска от наводнения, които ще определят рисковите области и ще идентифицират мерки за защита срещу вредното въздействие на водите.

"Опазването на околната среда и опазването на природните богатства на България е основна цел в ключовия документ на банката, а именно Рамката за партньорство с България", заяви при подписването Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия. "Радваме се, че можем да подкрепим правителството на България чрез предоставяне на знания от цял свят, както и чрез идеи за управление на природните ресурси по устойчив начин, който да е от полза на всички българи."

Подписаното днес споразумение се нуждае от парламентарна ратификация, за да влезе в сила. Аналитичната работа, извършена от Световната банка, ще бъде собственост на българското правителство.

Image
 


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2018/ECA/123

Контакт

София
Ивелина Таушанова
(359-2) 969-72-29
itaushanova@worldbank.org
Api
Api