Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 31 Октомври, 2017

Правене на бизнес: Икономиките в Европа и Централна Азия продължават с програмите за реформи

Вашингтон, 31 Октомври, 2017 — Икономиките в Европа и Централна Азия продължават активно с програмите си за реформи, насочени към подобряване на бизнес-климата, създаване на работни места и стимулиране на растежа, става ясно от 15-тото издание  на годишния доклад доклада Правене на бизнес от групата на Световната банка.

Публикуваният днес доклад, озаглавен „Правене на бизнес 2018: "Реформиране за създаване на трудова заетост" регистрира 44 реформи в региона през изминалата година, което прави общо 673 броя реформи, осъществени през последните 15 години.

Две от икономиките на региона - тези на Косово и Узбекистан, се нареждат тази година сред най-добре представящите се, а 13 от 24-те държави в региона приъстват в Топ 50 на класацията "Правене на бизнес".

Реформите през изминалата година са осъществени основно в областите регистриране на собственост (с осем реформи), получаване на кредит (седем) и защита на миноритарните инвеститори (шест). Грузия например е засилила защитата на миноритарните инвеститори, изяснявайки структурите за собственост и контрол.

Руската федерация е улеснила прехвърлянето на собственост, намалявайки времето, необходимо за вписване на нотариален акт. Реформите в Косово включват приемането на нови закони за разрешаване на несъстоятелността и подобряване на достъпа до кредитиране. Узбекистан е засилил защитата на миноритарните инвеститори чрез увеличаване на изискванията за прозрачност на корпоративното управление, а Литва е улеснила достъпа до електричество чрез опростяване на процедурите и намаляване на таксите за свързване.

Турция не само е засилила достъпа до кредити чрез приемането на нов закон за обезпечените сделки, който установява единен регистър на обезпеченията и позволява извънсъдебно изпълнение на обезпечението, но и е подобрила своята система за отчитане на кредити, приемайки нов закон за защита на личните данни. Украйна е направила улеснила изваждането на строителни разрешителни като значително е намалила таксите.

Други икономики в региона, които са извършили реформи през изминалата година, са Казахстан (три реформи), Киргизката република (една) и Таджикистан (две). В Казахстан, например, изпълнението на 

договорите е било улеснено чрез въвеждане на допълнителни времеви стандарти за ключови съдебни събития, които се спазват в повечето случаи. Реформата, въведена в Киргизката република, е укрепила достъпа до кредити чрез две нови постановления, които се установява единен и модерен регистър за обезпечения, а също така се подобрява системата за отчитане на кредитите, чрез приет приет нов закон за обмен на кредитна информация. Таджикистан е улеснил започването на бизнес, повишавайки прага на приходите, над който се изисква задължителна регистрация по ДДС и е премахнал една процедура с цел улесняване на регистрацията на имоти.

"Икономиките на Европа и Централна Азия продължават да демонстрират много силно желание и програма за реформи", каза Сантяго Крочи Даунс, ръководител на програма в екипа "Правене на бизнес". "Тъй като въздействието на тези реформи тепърва ще дава резултат, може да се очаква развитие на по-динамичен частен сектор, който ще допринесе за засилване на икономическия растеж в региона".

Най-високо поставените в глобалната класация икономики от региона са тези в Грузия (9-то място), Бившата Югославска Република Македония (11-о място) и Литва (16-о място). България е класирана на 50-о място, като не е отчетена нито една реформа през изминалата година.

Икономиките на Европа и Централна Азия се представят най-добре в областите защита на миноритарните инвеститори и регистриране на собственост. Например, прехвърлянето на търговска собственост отнема средно 20 дни в сравнение с глобалната средна стойност от 49 дни.

Регионът продължава да не се представя добре по отношение на разрешителните за строеж и достъп до електричество. Средно 168 дни отнема в региона получаването на разрешение за строеж в сравнение със средно 158 дни в световен мащаб. В същото време трябват 114 дни на предприемачите, за да получат достъп до електропреносната мрежа в региона, в сравнение със световната средна стойност от 92 дни.

Някои от успехите на Европа и Централна Азия през последните 15 години включват:

  • Започването на бизнес и плащането на данъци са най-често срещаните сфери на реформи, съответно с 120 и 108 реформи.
  • Преди петнадесет години е отнемало средно 43 дни, за да се регистрира нов бизнес в региона, в сравнение с 10-те дни в наше време. Това е наполовина от средната глобална стойност от 20 дни. Най-добре представящата се икономика в региона в глобалната класация е тази на Грузия, където отнема две процедури и два дни за регистриране на нов бизнес в сравнение с деветте процедури и 25 дни през 2003 г.
  • Грузия е извършила най-много реформи през последните 15 години, общо 47, следвана от Казахстан и Бивша Югославска Република Македония, всяка от които с по 41 реформи.

Пълният доклад и базата данни на класацията са достъпни на адрес: www.doingbusiness.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2018/051/DEC

Контакт

Във Вашингтон:
ндира Чанд
+1 (202) 458-0434
+1 (703) 376-7491
ichand@worldbank.org
За заявки за излъчване:
Хюма Имтияз
+1 (202) 473-2409
himtiaz@worldbankgroup.org
Api
Api