Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 20 октомври, 2017

В региона на Европа и Централна Азия се забелязва засилен растеж след нарастването на миграцията

Варшава, 19 октомври 2017 г. – Икономическият растеж в регион Европа и Централна Азия ще достигне 2,2% през 2017 г., според последния икономически обзор на Световната банка, посветен на миграцията и мобилността в региона. Това представлява най-високия ръст в региона от 2011 г. насам, който е и с 0.3 процентни пункта над предишната прогноза на банката през май 2017 г.

Растежът в Европа и Централна Азия се дължи на засиленето идустриално производство и износ през последните месеци, които спомогнаха за излизането на повечето страни в региона от рецесия. Равнищата на безработицата в няколко държави спаднаха под нивата отпреди кризата, а участието на пазара на труда същевременно надхвърли нивата от 2008 г. 

Въпреки тези важни постижения обаче, регионът все още е изправен пред предизвикателства, които поставят под въпрос политическото и икономическо сближаване. Според доклада, новите технологии оказват влияние върху разпределението на доходите и богатството, като много от работещите изпитват затруднения при приспособяванео си към новото търсене на умения в цифровата икономика. В допълнение, броят на постоянните работни места на пълно работно време, като дял от общата заетост, е намалял, тъй като гъвкавите договори стават доминираща форма на заетост за по-младите работници. Това увеличение на дела на договоритет за непълно работно време повишава ефективността на фирмите и хората, но и създава нови форми на неравенство и несигурност.

"Растежът се завръща в региона, което със сигурност е добра новина", смята Ханс Тимер, главен икономист на Световната банка за Европа и Централна Азия. "В същото време обаче новите технологии, които осигуряват нови възможности за растеж, водят до по-гъвкави трудови договори и по-голяма несигурност. Това до голяма степен засилва тревогата сред хората. И неотдавнашната загриженост от притока на бежанци може да се разглежда като проява на тази засилена тревога. "

В региона на Европа и Централна Азия през последните години се наблюдава рязко увеличение на броя на бежанците и лицата, търсещи убежище - от 3,7 милиона през 2014 г. до 6,4 милиона през 2016 г. Този голям приток създава нови предизвикателства и засилва общественото безпокойство по отношение на миграцията. Докладът обаче установява, че бежанците и търсещите убежище представляват само малък дял от общия брой имигранти

в страните от региона - с изключение на Турция, която прие 3,1 милиона бежанци през 2016 г.

В доклада се казва, че миграцията играе важна роля за посрещане на търсенето на работна сила, както и за подкрепа на търговията и насърчаването на преките чуждестранни инвестиции в страните от Европа и Централна Азия. Миграцията също така насърчава трансфера на знания между приемащите страни и страните на произход като се увеличава степента на информация, която може да създаде икономически ползи.

В доклада се препоръчва страните от региона да следват политики, които да гарантират успешното интегриране на мигрантите в обществото, за да се използват в по-пълна степен ползите от миграцията. Но политиките не трябва да се съсредоточават отделно върху предизвикателствата на миграцията. По-скоро реформите трябва да помогнат както на мигрантите, така и на немигрантите, да се справят с бързото технологично развитие и повишената гъвкавост на трудовите пазари, като по този начин се намали несигурността и се споделят ползите от икономическия растеж с по-широк кръг от обществото. 


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2017/ECA/018

Контакт

Вашингтон
Ким Смитис
ksmithies@worldbank.org
Варшава
Филип Кохан
fkochan@worldbank.org
Api
Api