СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Какви умения са нужни, за да се намери работа в България?

14 Април, 2015


Екип от експерти на Световната банка представя данните от национално представително панелно проучване за България, наречено Longitudinal Inclusive Society Survey (BLISS)

СОФИЯ, 14 април 2015 – Какви умения – дали когнитивни или социално-емоционални – имат значение на пазара на труда в България? Това е основният въпрос в националното представително панелно проучване за България - Bulgarian Longitudinal Inclusive Society Survey (BLISS), проведено от Световната банка в партньорство с Институт Отворено Общество – София. Данните от изследването бяха представени днес на Kръгла маса на тема „Предизвикателства пред пазара на труда в България: ролята на уменията и компетенциите“. Събитието се организира от Българската Стопанска Камара съвместно с Институт Отворено Общество – София и Световната банка и е насочено към представители от държавната администрация, изпълнителни директори и секторни асоциации, социални партньори, академична общност, мениджъри „Човешки ресурси“ от водещи компании, както и агенции за наемане на персонал.

Предварителните данни от изследването сочат, че въпреки че няма значителни различия в уменията на мъжете и жените, както и между градските и селски райони, все пак съществунат определени празнини в уменията на отделни групи от населението. Данните показват, че съчетанието от умения се променя през живота на хората, като по-възрастните показват по-ниски когнитивни умения, но по-високи социално-емоционални такива, които имат отношение към уменията, свързани със социализирането. Очаквано и когнитивните и социално-емоционалните умения са по-високи сред хората с по-високо образование. Именно когнитивните и социално-емоционалните умения са решаващи за намирането на работа – всъщност данните показват, че при мъжете именно уменията значат повече отколкото дипломите в търсенето на работа, докато за жените образователните постижения са по-важни. В частност хората с по-големи когнитивни умения имат по-голям шанс да бъдат наети, независимо от образованието им. Трябва да бъде отбелязано също, че хората с по-добри социално-емоционални умения, свързани с поемане на отговорност и изпълнение на тежки задачи, по-лесно си намират работа.

“Като отговорен партньор на България Световната банка ще продължи да подкрепя дискусията на социалните партньори, представяйки изследвания и данни, както и идеи за политики, подкрепени от практиката,” заяви Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка в България. “Изследванията показват, че уменията имат значение за индивидуалния успех на хората на пазара на труда, като по този начин влияят и на икономическото развитие на България“.

Томпсън изтъкна че, „за да се справи с предизвикателствата на остаряващото и намаляващо население, България трябва да обмисли политики, които насърчават по-голямата заетост и производителност на сегашните и бъдещи поколения.“

Според Виктория Левин, икономист в Световната банка и основен презентатор на събитието, “работодателите в България ценят когнитивните и социално-емоционални умения, като например индивидуалните нагласи към работата и желанието да се учат нови неща. Подпомагането на хората да придобият тези умения е много важно за бъдещето на България в светлината на демографските тенденции през следващите десетилетия. Научно доказано е, че много от социално-емоционалните и когнитивни умения се формират в ранна детска възраст (от 0 до 5 години), като някои от социално-емоционалните умения могат да се променят с течение на възрастта. Една всеобхватна политика за развитие на уменията в съчетание с учене през целия живот и насочени интервенции за най-онеправданите би подпомогнала постигането на по-добри резултати на пазара на труда, както и за постигане на устойчив и приобщаващ растеж“, обясни Левин.


Image

Контакти с медиите
В София
Ивелина Таушанова
Teл: + (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org
Във Вашингтон
Кристин Шрeйдър-Кинг
Teл: +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2015/ECA/065

Api
Api