СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Как българските ученици могат да подобрят резултатите си по математика и четене?

14 ноември, 2014


Image

Проф. Збигнев Марчиняк беше поканен от Световната банка за основен лектор на конференцията, за да сподели основните поуки от полската образователна реформа в края на 1990-те години.


Световната банка представя днес най-новия си доклад за резултатите на България на международното оценяване PISA

София, 14-ти ноември 2014 г. – Според международното оценяване PISA, проведено през 2012 г., българските ученици са подобрили резултати си по математика и четене в сравнение с 2006 г., но не се различават значително от нивата, постигнати през 2000 г. През същия период страни като Турция, Сърбия и Румъния, които имат по-ниски разходи за един ученик, успяват да изпреварят България.

Как може да бъде подобрено преподаването и ученето в българските училища? В новия си доклад „Как България може да подобри образователната си система? Световната банка предоставя анализ на резултатите по PISA от 2012 г., както и за предишни години, и набелязва някои идеи, които биха спомогнали за промени в положителна насока. Докладът беше представен днес на международна конференция за подобряване на качеството и разширяването на достъпа до образование в България, организирана от фондация „Заедно в час”, Европейската комисия и Световната банка. На събитието присъстваха повече от 250 български и международни образователни експерти, за да споделят идеи и опит по отношение на успешни държавни политики и училищни практики.

Докладът на Световната банка отбелязва, че равенството на възможностите пред българските учениците е най-малко сред страните членки на ЕС, участвували в оценяването по PISA за 2012 г. Близо три години училищно обучение е преднината на учениците в „елитни” училища пред връстниците им в обикновените училища. Резултатите на учениците, които живеят в градските райони, са с 90 точки по-високи (или повече от две години училищно обучение) в сравнение с тези на учениците от селските райони. Ранното насочване на учениците според способностите им, демонстрирани след полагане на тест, допринася за екстремното разслоение сред учениците и училищата.

Световната банка е дългогодишен партньор на България. Ние сме готови да предоставим съвети, основаващи се на анализ и факти, с цел да подпомогнем страната в усилията й за подобряване на постиженията на образователната й система”, каза Тони Томпсън, Постоянен представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия.

България би могла да предприеме мерки в 6 ключови области с цел предоставянето на равни възможности за всички ученици и подобряване на общите резултати на учениците в страната:

  • Отлагане на по-късен етап на насочването на учениците към профилирана или професионална подготовка, , което сега се случва след 7-ми клас;
  • По-продължително предучилищно образование за децата в неравностойно положение и от малцинствата, поне 2 години преди записване в начално училище;
  • Преоценка на учебната програма и на рамката за оценяване, като се постави по-силен акцент върху четенето, математиката и природните науки;
  • Подобряване на механизмите на отчетност за училищата, особено в селските райони;
  • Насърчаване на ефективното управление на провеждането на учебните занятия и укрепване на практиките на преподаване;
  • Повишаване на качеството на образователните ресурси (да са налице необходимите книги, лабораторно оборудване, технически средства и софтуер).

Изправена пред подобни проблеми преди 15 години, Полша провежда дълбоки образователни реформи, в резултат на които днес Полша е една от 10-те страни с върхови резултати по PISA в света. Според проф. Збигньев Марсиняк, бивш Помощник държавен секретар в Министерството на националното образование на Полша, най-голям принос за този успех на Полша са постигнатите подобрения в представянето на учениците с ниски резултати. Проф. Марсиняк беше поканен от Световната банка за основен лектор на конференцията, за да сподели основните поуки от полската образователна реформа в края на 1990-те години.


Image

На събитието присъстваха повече от 250 български и международни образователни експерти, за да споделят идеи и опит по отношение на успешни държавни политики и училищни практики.

Контакти с медиите
В Софиа
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org
Във Вашингтон
Кристин Шрейдър-Кинг
Teл: +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.orgСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2015/ECA/038

Api
Api

Welcome