СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Как капиталовите пазари в България могат да бъдат интегрирани с международните и как това се отнася към правилата на ЕС

14 декември, 2011
Представяне на нов доклад на Световната банка, озаглавен “Интеграция на капиталовия пазар и прилагането на MiFID*: Българският опит”

София, 14 декември 2011 – Днес беше представен нов доклад на Световната банка, който прави преглед на изпълнението на директивата на ЕС за пазарите на финансови инструменти (MiFID), като и предварителна оценка на влиянието на тази директива върху пазара на финансови инструменти в България. Докладът също така отбелязва и какво е научено при прилагането на директивата. Изследването е част от аналитичните услуги на Световна банка и предоставяне на знания на регионално ниво, с основен фокус оценка на приложението на директивата в новите страни членки на ЕС и някои страни кандидатки.

Докладът беше представен по време на международната конференция „Перспективи за развитие на небанковия финансов сектор, организирана от Комисията за финансов надзор.

MiFID* е директива на ЕС за пазарите на финансови инструменти

 

Контакти с медиите
В / във София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2011/12/14/BG

Api
Api

Welcome