СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Световната банка съветва развиващите се страни да обърнат политиките си от такива за справяне с кризата, към политики за поддържане на постоянен растеж

8 юни, 2011
ВАШИНГТОН, 7 ЮНИ, 2011 – Оставяйки финансовата криза зад гърба си, развиващите се страни трябва да се съсредоточат върху разрешаването на конкретни национални предизвикателства като постигането на балансиран растеж чрез структурни реформи, справяне с инфлационния натиск и високите цени на стоките. Това са заключенията на най-новото издание на доклада на Световната банка, озаглавен GlobalEconomicProspects.

Обратно на тази тендеция перспективите за страните с висок доход на глава от населението и за много от развиващите се европейски държави остават обвързани с проблеми, създадени от кризата като високата безработица, консолидацията на бюджетите в домакинствата и в банковия сектор и  опасенията за фискалната стабилност наред с други фактори.

Световната банка прогнозира, че докато развиващите се страни достигнат пълния си капацитет, растежът ще се забави от 7,3 процента през 2010 до около 6,3 процента за всяка година от 2011 г. до 2013 г. Растежът при страните с висок доход на глава от населението също ще се забави от 2,7 процента през 2010 г.  на 2,2 процента през 2011 г., преди да се повиши до 2,7 и 2,6 процента през 2012 г. и съответно 2013 г.

„Като цяло БВП** се очаква да нарасне 3,2 процента през 2011 г. преди да  стигне до 3,6 процента през 2012 г. ”, заяви Джъстин Лин, главен икономист на Световната банка и старши вицепрезидент за развиващите се икономики. „По нататъшни увеличения на вече високите цени на горивата и храните биха забавили икономическия растеж и биха нанесли вреди на бедните”.

Последните събития в Япония и политическата криза в Близкия Изток и Южна Африка остро се отразиха на вътрешния растеж на страните от тези регион, но не се очаква това да окаже сериозно влияние на останалите икономики. Растежът на БВП през 2011 се очаква да бъде фиксиран за Япония. Сред развиващите се страни в Близкия Изток и страните от Южна Африка, растежът на БВП за 2011 се очаква да бъде по-слаб в Египет (1 процент), Тунис, (1,5 процента) и Либия**. Макар и несигурен растежът в Египет и Тунис се очаква да нарасне през 2012 г. , достигайки  близо 5 процента през 2013 г.

Силният растеж в повечето развиващи се икономики допринесе за появата на нов набор от глобални предизвикателства като високите цени на суровините, нарастващата инфлация и възможно възобновяване на дестабилизиращи капиталови потоци под формата на затягане на монетарните политики и повишаване на лихвите.

„Развиващите се страни показаха устойчивост за разлика от оставащите под напрежение страни с висок доход на глава от населението”, каза Ханс Тименр, директор Перспективи за развитие в Световната банка. „Но много от развиващите се икономики действат над капацитета си с риск от „прегряване”, това се случва най-вече в Азия и Латинска Америка. Монетарната политика е добра, но фискалната и  валутната такава може би трябва да има роля, за да се държи инфлацията под контрол”

Инфлацията в развиващите се страни достигна почти 7 процента спрямо същия период на годината през мат 2011 г. повече от 3 процентни пункта повече че от най-ниската точка през 2009 г. Инфлацията в страните с висок доход също се повиши достигайки 2,8 процента през април 2011 г. Най-голямото увеличение беше регистрирано в регионите на Източна Азия, Близкия Изток и Южна Африка, като отражение на липсата капацитет при едните и цените на храните при другите.

Високите цени на горивата и производствените дефицити, причинени от лошите атмосферни условия допринесоха за увеличението на цените на храните, което оказа негативно влияние върху бедните, които трябваше да отделят голям процент от доходите си за храна. Въпреки че цените на храните на вътрешните пазари в повечето развиващите се държави се увеличиха много по-малко в сравнение международните цени през 2010 г. – 2011 г. (7,9 процента от юни 2010 г спрямо 40 процента за международните цени), местните цени могат да продължат да растат, тъй като промените на международните цени бавно проникват на местните пазари. Като допълнение, ако през 2011 г. – 2012 г. реколтата бъде слаба, цените на храните може да продължат да растат, създавайки допълнително напрежение върху дохода, прехраната и здравето на семействата, живеещи в бедност.

„Финансовата криза за повечето развиващи се страни приключи”, каза Андрю Бърнс, мениджър Глобална макроикономика и водещ автор на доклада. „Усилията сега трябва да се съсредоточат върху това да се възстанови неутралната позиция на монетарната политика и фискалните възглавници, което ще позволи на развиващите се страни да противодействат на кризата с антициклични политики.  Все повече  средносрочните перспективи ще зависят от вида на бавнодействащите социални, регулаторни и инфраструктурни реформи, които генерират по-висока производителност и устойчив растеж.”

РЕГИОНАЛНИ АКЦЕНТИ
Растежът на БВП на развиващите се Европа и Централна Азия се възстанови до прогнозираните 5,2% през 2010 г., след 6,5 процента свиване през 2009 година. Ограниченият ръст на кредитирането, декапитализацията на домакинствата, и продължителното преструктуриране на идустриалния сектор (последвало след прекомерният бум на отпускането на лесни кредите през този период), се очаква да продължат да натоварват БВП, който пък се очаква да се увеличи до относителните 4,7 процента през 2011 г. и 4,5 процента през 2012 г. и 2013 г. Тези агрегирани данни съдържат значителни отклонения за различните страни от региона, като тези страни, където имаше бум преди кризата и бяха натрупани излишъци, се представят не на високо ниво. Високите цени на стоките ще увеличат приходите на богатите на ресурси икономики в региона, допринасяйки за силно търсене на вносни стоки и увеличение на паричните преводи от живеещите в чужбина, което ще облагодетелства останалите страни в региона, чрез по-близки търговски и миграционни връзки с тях.

 

Контакти с медиите
В / във София
Ивелина Таушанова
Teл: tel : (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2011/06/08/ECA

Api
Api

Welcome