СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

България повиши значително резултатите от PISA през 2009, необходима е повече работа с малките училища

14 Декември, 2010
Експерти от Световната банка анализираха последните резултати от PISA 2009

София, 14 декември 2010 г. – Наскоро Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува резултатите от Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) за 2009 г. Екип от експерти на Световната банка анализира данните, за да оцени ефектите от провеждащата се в България образователна реформа върху резултатите от обучителния процес.

Резултатите за четивните умения на българските ученици през 2009 г. са се повишили с 27 точки спрямо нивото от 2006 година, достигайки 429 точки. Този резултат класира България на 46 място от 74 страни, участващи в изследването. По отношениe на отбелязания напредък обаче България се нарежда на 7-мо място в световен мащаб. Само две от страните в региона са постигнали по-значителни подобрения на резултатите – Сърбия (с 41 точки) и Румъния (с 28 точки).

За разлика от България, през 2009 г. осреднените резултати за страните от ЕС по четене и по математика не са отбелязали подобрение спрямо 2006 г. Само резултатите на Италия и Португалия по математика се отличават с ръст по-висок от българския, но от новоприетите страни-членки на ЕС подобренията по математика са най-значителни в България. .

Предишното изследване PISA (2006 г.) предшества образователните реформи от 2007 г. и 2008 г., които въведоха делегираните училищни бюджети и финансирането по единен разходен стандарт паралелно с прехвърлянето на правомощия към училищните ръководства за вземане на решения по широк спектър от въпроси свързани с училищните политики. Ето защо сравнителния анализ на резултатите от PISA 2009 дава обща представа как реформите са се отразили на образователната система.

Анализът на Световната банка показва, че са необходими по-нататъшни усилия за подобряване на резултатите, особено по отношение на равния достъп до образование. Заключенията от анализа са:

  • Малките училища са изключени от положителната тенденция, регистрирана за системата като цяло.
  • Данните не предоставят убедителни доказателства за подобряване или влошаване на резултатите на учениците от езиковите малцинства
  • Няма достатъчно доказателства, че подобренията са пряко свързани с реформите от последните години, свързани с училищната автономия, но напредъкът в PISA 2009 показва, че реформите се движат в правилната посока.

„Инвестициите в качеството на образованието са от особена важност. И това е обща цел. Добре образованите хора са движещата сила за увеличаването на производителността на труда. Това от своя страна ще ускори повишаването на жизнения стандарт. Затова бъдещите реформи трябва да се фокусират върху равния достъп до образование, с приоритет върху подобряване на качеството в малките училища и осигуряването на образование за учениците с нисък социално икономически статус.”, каза Маркус Репник, постоянен представителна Световната банка за България.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2010/12/14/BG

Api
Api