СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

България на 51-во място сред 183 страни по свобода на правене на бизнес

4 ноември, 2010
София, 4 ноември 2010 г. — България запазва 51-вото си място и в тазгодишната глобална класация на доклада Doing Business 2011: Прелом за предприемачите, който е осми от поредицата годишни публикации на Международната финансова корпорация и Световна банка. Излезлият снощи доклад измерва свободата на правене на бизнес в 183 икономики по целия свят, използвайки 9 индекса*. България е постигнала напредък в две области: плащане на данъци - чрез намаляване дела на работодателите във вноските за социално осигуряване и стартиране на делова дейност - чрез намаляване на задължителния минимален капитал от 5000 на 2 лева. Що се отнася до издаването на разрешителни за строеж обаче България продължава да изостава в световен мащаб.

През изминалата година Унгария е постигнала най-голям напредък между новите страни-членки на ЕС, като се е изкачила с шест места, достигайки 46-то място в света, благодарение на осъществените реформи в четири области на правене на бизнес. Тази година Унгария се нарежда и между 10-те страни с най-добри показатели за изпълнение. Важни реформи бяха проведени в Литва и Словения, като Литва вече е между първите 25 страни с подобрения в пет от деветте области, измервани от Doing Business през миналата година, с което надхвърля постиженията на всички останали страни. По този начин Литва се изравнява със своите балтийски съседи Естония и Латвия.

През последните пет години 85% от световните икономики са въвели облекчения за дейността на местните предприемачи чрез 1 511 подобрения в бизнес регулациите. Doing Business 2011 използва за първи път нов измервател, който показва до каква степен са се подобрили бизнес регулациите в 174 икономики от 2005 г. насам. Съгласно този измервател Грузия е страната, която най-активно е реформирала бизнес регулациите си в целия свят.

За осма поредна година регионът на Източна Европа и Централна Азия е най-активен в подобряване на бизнес регулациите за местните фирми. В миналото много от промените бяха стимулирани от перспективата за присъединяване към Европейския съюз. Разразилата се финансовата криза отново отключи тази активност. През изтеклата година 21 от 25-те страни са подобрили бизнес регулациите за местния бизнес.

„Най-засегнатите от финансовата криза икономики, особено в Източна Европа, през последната година се стремяха чрез провеждане на регулаторна реформа да подпомогнат възстановяването на малките и средни предприятия и създаването на нови работни места”, казва Светлана Багаудинова, един от авторите на доклада. Половината от отразените в доклада за изминалата година реформи на правните режими на несъстоятелност са предприети в страни от региона на Източна Европа и Централна Азия. Обичайни са и мерките за улесняване процесите на започване на бизнес, на реорганизация и плащане на данъци.

За поредицата доклади Doing Business
Докладът Doing Business анализира регулациите, приложими към деловите дейности на дадена икономика по време на техния жизнен цикъл, включително стартиране и опериране на бизнес, външна търговия, плащане на данъци и прекратяване на бизнес. Doing Business не измерва всички аспекти на деловата среда, имащи значение за фирмите и инвеститорите. Например докладът не измерва сигурността, макроикономическата стабилност, корупцията, нивото на професионални умения или финансовата мощ. Неговите констатации предизвикаха политически дебати в над 80 страни по света и дадоха възможност за все по-нарастващ брой изследвания на връзката между фирменото регулиране и икономическите резултати в отделните страни. За повече информация относно поредицата доклади Doing Business вижте Интернет страница www.doingbusiness.org.

Групата на Световна банка
Групата на Световна банка е един от най-големите източници на финансиране и знания за развиващите се страни в света. Тя включва пет тясно свързани помежду си институции: Международната банка за възстановяване и развитие (IBRD), Международната асоциация за развитие (IDA), Международната финансова корпорация (IFC), Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите (MIGA) и Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID). Всяка една от тези институции играе важна роля в реализирането на мисията за борба с бедността и подобряване стандарта на живот на хората в развиващия се свят. За повече информация, моля вижте Интернет страниците www.worldbank.org, www.miga.org и www.ifc.org.

*[1] Класациите за предходните години бяха адаптирани, с цел да отразят изключването на показателя за наемане на местна работна сила. По този начин заеманото от България място остава непроменено в сравнение с 2010 г.

Контакти с медиите
В / във Централна и Източна Европа
Иля Свердлов
Teл: +7 (495) 411-7555
isverdlov@ifc.org
В / във Централна Азия
Неждана Букова
Teл:  +7 (985) 411-3986
bukova@ifc.org
В / във Югоизточна Европа
Кристин Шрадер
Teл: +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.orgСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
010/11/04/BG

Api
Api

Welcome