СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Какви са приоритетите на България за подобряване на функционирането и отчетността в съдебната система?

7 октомври, 2008
София, 7 октомври 2008 г. ― През последните няколко години България направи няколко стъпки за модернизиране на съдебната си система. Бяха предприети значителни конституционни, законодателни и процедурни промени с цел подобряване на структурата и функционирането на съдебната система. Всичко това беше съпътствано от значително увеличение на бюджетните средства за съдебната власт. Ще бъде добре политиците да поддържат и ускорят модернизацията на съдебната система с цел подобряване на отчетността и резултатите от работата на съдебната система. Това са основните изводи от последния доклад на Световната банка, озаглавен България: Ресурси за функционирането и отчетността на съдебната система (Преглед на публичните разходи и институциите на съдебната система)", който беше представен днес.

Финансирането от бюджета на съдебната система се е удвоило като процент от БВП в периода 2001-2008 г. и например в момента е по-високо от това в Румъния, Словакия и Чехия. В България съотношението на съдиите на глава от населението е по-високо в сравнение с това в пет други нови страни-членки на ЕС. Съдебните сгради в България имат по-голямо географско покритие (като съотношение между население и територия), отколкото в повечето други нови страни-членки. Търсенето на съдебни услуги е сравнително високо, като броят на постъпилите дела на 100 000 жители значително надхвърля този във всички други нови страни-членки на ЕС за гражданските и административните дела и е по-голям при повечето нови страни-членки по отношение на наказателните дела.

Въпреки че ресурсите за съдебната система се увеличават значително, средствата се изразходват основно за увеличаване и поддържане на заплатите и броя на работещите в системата. В същото време капиталовите инвестиции в системата изостават, а производителността на труда остава ниска. В периода между 2004 и 2006 г. средната натовареност на един съдия е намаляла от 372 на 343 дела (спад от почти 8%), докато средният брой на приключените дела на един съдия е намалял от 292 на 272 дела (спад от около 7%). Съществуват също така и големи разлики в средните стойности на натовареността на съдиите според вида и местоположението на съдилищата.

“Лавинообразното нарастване на натовареността на гражданските и административни съдилища България показва необходимостта от ефективна, прозрачна, заслужаваща доверие съдебна система и бързо приключване на делата. В този смисъл основното предизвикателство за българската съдебна власт е да продължи реформите чрез разработване, финансиране и прилагане на програма за модернизация на цялата съдебна система с цел да се продължат промените и да се покаже напредък като се използват измерими показатели за изпълнението”, смята Амит Мукерджи, водещ специалист на Световната банка в областта на публичните финанси и един от авторите на доклада.

Подобряването на функционирате и отчетността на съдебната система в България, както и повишаването на общественото доверие, изисква големи усилия за укрепване на ефективността на на съдебната система и управлението на средствата в нея. Някои от основните мерки за постигане на това са:

  • Въвеждане на стратегическо планиране и бюджетиране на средствата, обвързано с резултатите и показателите за изпълнението. Необходимо е изготвянето на стратегически многогодишен план, който стъпва върху изпълнението на бюджета и целите през предходната година и посочва областите за подобрение в следващите три години. Този процес на планиране изисква висока степен на сътрудничество на всички нива и институции – Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието, и Министерството на финансите.
  • Подобряване на капиталовите бюджети чрез реалистични прогнози на капиталовите нужди, приоритизиране и връзка между капиталовите разходи с очакваното подобрение на изпълнението на целите, за да се преодолее липсата на място в съдилищата с висока натовареност.
  • Подобряване на политиките и процедурите за управление на персонала, за да се избегнат големите вариации в решенията за назначения и да се подобри ефективността и ефикасността на системата.
  • Инвестиране в информационни технологии, насърчаващи подобряване изпълнението и прозрачността чрез стандартизиране на бизнес процесите и техническата инфраструктура.

“За Световна банка беше привилегия да си сътрудничи с представителите на българските власти при подготовката на този доклад – един от най-задълбочените анализи за съдебна система, правени до момента от Банката”, заяви Флориан Фихтъл, постоянен представител на Световна банка в България.

Докладът предлага подходящи и полезни идеи за ускоряване на реформата в съдебната система, която остава ключов приоритет за България дори и след приемането на страната в ЕС”, каза министърът на правосъдието Миглена Тачева. Тя посочи конкретните мерки, които са били предприети от министерството за прилагане на препоръките на доклада. „Предложенията на Световна банка може да послужат за добра база при разработването на новата стратегия за продължаване на съдебната реформа до 2013 година”, посочи
министър Тачева.
Г-н Иван Колев, председател на бюджетна комисия във Висшия съдебен съвет
изтъкна, че „Съветът внимателно обсъди колко бързо може да се приложат на практика ключовите препоръки от тази реалистична оценка на Световна банка”.

 


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2008/10/07/BG

Api
Api

Welcome