Skip to Main Navigation
BRIEF 24 август, 2021

Подкрепа за реформите в областта на регионалното развитие в България

Image

В подготовката за новия програмен период на ЕС 2021-2027 г. Правителството на България (ПБ) си постави за цел да определи нова основа на финансирането на регионалното развитие, при което се осъществяват интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Те трябва да са насочени към основните причини за конкретните затруднения за растежа във всеки регион на страната. Тези интегрирани териториални инвестиции представляват нова концепция за България и създават възможност за пакети от проекти, основани на регионални потребности, да се финансират по различни програми в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Българското правителство в усилията си да се възползва максимално от този нов инструмент потърси подкрепата на Световната банка, за да се подготви за новото финансиране. Целта на помощта, осъществена чрез аналитично-консултантски услуги срещу заплащане, беше да се засили регионалното развитие и да се изгради капацитет у Регионалните съвети за развитие за тяхното участие в изпълнение на Програмата за развитие на регионите.

Планът на българското правителство за въвеждане на този интегриран подход за териториално развитие и системно структуриране на териториалните инвестиции в секторни програми се оценява на 2,2 млрд. евро, което представлява почти четвърт от средствата по бюджетите на участващите осем програми на страната.

Понастоящем пет от шестте района за планиране от ниво 2 (известни като NUTS 2) се считат за изоставащи поради ниски доходи. Териториалните статистически райони NUTS 2 обикновено включват население между 800 000 и 3 милиона жители. Задълбочаващите се неравенства в България може да бъдат отдадени на редица фактори, в т. ч. концентрация на градското развитие в няколко ключови градски центъра, отрицателни демографски тенденции, намаляване на населението, слаба свързаност на територията на регионите и между тях и неравномерно предоставяне на основни услуги.

Поради моноцентричен растеж, съсредоточен около големите градове – главно София, Пловдив, Варна и Бургас, в България се е стигнало до концентрация на демографски и финансови ресурси, като все още предстои проявлението на положителните ефекти от това за малките градски центрове или перифериите. Нещо повече: много граждани с по-високо образование и квалификация с повече техническа насоченост се преместват в тези по-големи градски центрове на територията на страната или пък емигрират извън България в търсене на работа.

Екипът на Световната банка предостави своите съвети към страната, като се опираше на своята глобална експертиза и най-вече на знанията си най-добрите практики в Европейския сюъз. Сътрудничеството включваше съдействие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) във връзка с програмата за реформи в посока регионализация,  провеждане на консултации на местно и на национално ниво по създаването на нови регионални структури, както и изтотването на анализ, който да предостави информация за за институционалното и управленското устройство на регионалните структури (вкл. оперативни протоколи).

Направени бяха и предложения относно възможностите за реализиране на интегрирани териториални инвестиции и независими прегледи на разработваната бъдещата Програма за развитие на регионите за възможните насоки на развитие на регионалните органи в бъдеще.


Резултати

  • Съдействие при разработването на изменения и допълнения на Закона за регионалното развитие (ЗРР), необходими за реформиране на Регионалните съвети за развитие (РСР).
  • Съдържателни предложения за преструктуриран подход за включване регионалните органи и изготвяне на проекти на оперативни документи с подробни процедури за дейността на РСР, с включване на идеи, предложени от екипа на Банката.
  • Подкрепа за изграждане на капацитет на заинтересовани страни чрез Указания за подготовка и изпълнение на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), основани на становища от ключови заинтересовани страни на поднационално ниво. Отчетена беше необходимостта от изграждането на капацитет на потенциалните бенефициери и подпомагането им при изготвянето на концепции за ИТИ, както и при създаването на партньорства и кандидатстването за финансиране.
  • Подкрепа за създаването и укрепването на националната нормативна рамка за интегрирания териториален подход в специален акт (постановление на Министерския съвет) на база разработка на екипа на Банката като начална точка за подготовката на регламент.

Image
Анализ на възможностите за прилагане на териториални инструменти

Изтеглете PDF на английски | български

 

 

Image
Насоки за подготовка, оценка и изпълнение на ИТИ и градски инвестиции

Изтеглете PDF на английски

 

 

Image
Независими прегледи на стратегическия подход към програмата

Изтеглете PDF на английски | български

 

 

Image
Оперативни документи на регионалните съвети за развитие

Изтеглете PDF на английски | български

 

 

Image
Доклад за стратегическите консултации

Изтеглете PDF на английски | български