Skip to Main Navigation
Video18 Tháng 1 Năm 2021

Việt Nam: Giáo dục dựa trên năng lực giúp sinh viên y khoa thoát khỏi cách học một chiều

Một dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam hỗ trợ cải cách giáo dục y khoa để chuẩn bị tốt hơn cho các bác sĩ tương lai đáp ứng những thay đổi của hệ thống y tế. Bắt đầu từ 2014, Dự án Giáo dục và Đào tạo Nguồn nhân lực y tế Phục vụ Cải cách Hệ thống Y tế (HPET) đã cải thiện chất lượng giáo dục y khoa thông qua các hoạt động tăng cường khung chính sách quốc gia và đổi mới môi trường dạy-học trong các cơ sở đào tạo y tế. Sau sáu năm triển khai, dự án HPET đã hỗ trợ năm trường đại học y và 91 cơ sở thực hành lâm sàng. Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị tiên phong trong chuyển đổi chương trình giáo dục y khoa theo mô hình dựa trên năng lực, nhằm đào tạo ra một thế hệ bác sĩ có kĩ năng toàn diện.