Skip to Main Navigation
Video 21 Tháng 10 Năm 2020

Tăng cường Khả năng Chống chịu: Phát triển Khu vực Ven biển Việt Nam – Cơ hội và Rủi ro Thiên tai

Là một trong số các quốc gia phải hứng chịu nhiều thiên tai nhất, vùng ven biển của Việt Nam thường xuyên phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Báo cáo Tăng cường Khả năng Chống chịu Khu vực Ven biển đưa ra một chiến lược thích ứng có thể định hướng cho Việt Nam trong việc thực hiện những hành động mang tính quyết định để đảm bảo an toàn cho thịnh vượng của các thế hệ tương lai trước những tác động của biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai.