Skip to Main Navigation
Video2 Tháng 3 Năm 2018

Bền vững Tài chính nhằm sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh ở Đông Á - Thái Bình Dương

Health experts and government officials agree that political commitment for financing pandemic preparedness is needed, and that investing in pandemic preparedness is not just a “health security” issue but rather an “economic security” issue.