Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Video 27 Tháng 9 Năm 2017

Giáo dục và đào tạo nhân lực phục vụ cải cách hệ thống y tế tại Việt Nam

Mặc dù công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu được xem là trọng tâm của ngành y tế, nhưng mạng lưới y tế cơ sở vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Với sự hỗ trợ của Nhóm Ngân hàng Thế giới và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực ở tuyến cơ sở sẽ được cải thiện, đặc biệt là ở những vùng khó khăn.