Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Slideshow 30 Tháng 6 Năm 2017

Tăng cường năng lực cạnh tranh, cải thiện tính bền vững, tăng cơ hội

""

Điểm nổi bật trong các chương trình của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trong năm tài chính 2017.