Cải cách thuế ở Việt Nam khắc phục tác động không mong muốn của toàn cầu hóa

3 Tháng 5 Năm 2017

Trong vài thập niên gần đây, đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ, nhưng cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp đối với việc thu thuế. Các tập đoàn đa quốc gia chuyển lợi nhuận tới những quốc gia có mức thuế thấp, một thực tiễn làm thâm hụt nguồn thu thuế của chính phủ dành cho những dịch vụ công chủ chốt. Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, OECD và các đối tác khác, Việt Nam đang hiện đại hóa các quy định thuế và đào tạo cho các cán bộ thuế để có thể quản lý thu tốt hơn.