Skip to Main Navigation
Video13 Tháng 4 Năm 2017

Cải tiến chất lượng bệnh viện bắt đầu từ những thay đổi nhỏ

Cải tiến chất lượng bệnh viện bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất nhưng có thể mang lại hiệu quả đến không ngờ. Kinh nghiệm thực tế tại các bệnh viện thuộc dự án Hỗ trợ Y tế vùng đồng bằng sông hồng và đông bắc bộ, do Ngân hàng Thế giới tài trợ vốn, hoàn toàn có thể được nhân rộng để đóng góp thiết thực vào sự thay đổi tích cực đó.