Skip to Main Navigation
Slideshow31 Tháng 8 Năm 2016

Quản lý rủi ro thiên tại dựa vào cộng đồng ở Việt Nam

Hãy cùng theo dõi câu chuyện của chị Phượng, một người dân ở xã Duy Tân, tỉnh Quảng Nam. Chị sẽ chia sẻ về những hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đã và đang giúp cộng đồng của chị chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với thiên tai như thế nào.