Skip to Main Navigation
Video4 Tháng 6 Năm 2015

Việt Nam: Bệnh viện sạch hơn, sức khỏe tốt hơn

Một dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ đang giúp các bệnh viên ở Việt Nam phát triển hệ thống quản lý chất thải y tể và ứng dụng các công nghệ thân thiện môi trường để xây dựng bệnh viện sạch và an toàn hơn.