Skip to Main Navigation
Video8 Tháng 12 Năm 2014

Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á mời công chúng thảo luận về tương lai của Việt Nam

Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á mời công chúng tham gia thảo luận xem làm thế nào để Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa hiện đại trong những thập kỷ tới.