Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Việt Nam: Dữ liệu mở và minh bạch hơn vì một cuộc sống tốt đẹp hơn

1 Tháng 7 Năm 2014

Nhiều sinh viên ở Việt Nam tin tưởng rằng truy cập miễn phí vào nguồn dữ liệu trực tuyến phong phú của Ngân hàng Thế giới giúp mọi người sống tốt hơn và giảm thiểu rủi ro trong cuộc sống.