Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Hỗ trợ trẻ em điếc ở Việt Nam giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu

17 Tháng 4 Năm 2014

Một dự án giúp hơn 250 trẻ em Điếc ở Việt Nam sử dụng ngôn ngữ ký kiệu và có sự chuẩn bị tốt hơn cho học tập và cuộc sống.