""

Việt Nam: Nước sạch hơn, thành phố sạch hơn

20 Tháng 1 Năm 2014

Khi dân số đô thị tăng nhanh chóng, Việt Nam cần cân nhắc đầu tư thêm vào hệ thống thoát nước và xử lý nước thải bền vững. Hiện nay mới chỉ có khoảng 10% lượng nước thải đô thị được xử lý, theo một báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới.