""

Việt Nam: Nuôi ong lấy mật, cùng nhau thoát nghèo

12 Tháng 11 Năm 2013

Một số hộ nông dân ở Hòa Bình thành lập một nhóm sản xuất để cùng nhau tạo thu nhập đáng kể từ một khoản đầu tư nhỏ.
Welcome