Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Việt Nam: Trẻ em dân tộc thiểu số thích đến trường nhờ bài học gần gũi cuộc sống

4 Tháng 9 Năm 2013

Nhờ những bài học song ngữ và tài liệu học tập thiết kế riêng, trẻ em dân tộc thiểu số ở Việt Nam thấy trường học trở nên gần gũi hơn.