Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Cấp nước sạch cho khu vực nông thôn: Bài học từ Việt Nam

17 Tháng 7 Năm 2013

Một dự án dựa vào cộng đồng cung cấp nước sạch cho hơn một triệu người dân nông thôn ở đồng bằng Sông Hồng và thúc đẩy các hoạt động vệ sinh môi trường.