Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

""

Giảm nghèo ở Việt Nam: Khởi đầu tốt, nhưng vẫn chưa hoàn thành

24 Tháng 1 Năm 2013