Skip to Main Navigation
Video24 Tháng 1 Năm 2013

Giảm nghèo ở Việt Nam: Khởi đầu tốt, nhưng vẫn chưa hoàn thành

Hơn 30 triệu người Việt Nam đã thoát khỏi đói nghèo trong hai thập kỷ qua, nhưng các thách thức mới cũng đang nổi lên.