Skip to Main Navigation
Video1 Tháng 10 Năm 2012

Dự án Thủy điện Trung Sơn: Tăng cường điện năng cho phát triển tại Việt Nam

Dự án thủy điện quy mô trung bình do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm 1.055 GWh vào lưới điện quốc gia của Việt Nam.