Skip to Main Navigation
Video29 Tháng 8 Năm 2012

Thu hẹp khoảng cách thiếu hụt kỹ năng ở Việt Nam: Ý kiến từ người dân

Người dân chia sẻ ý kiến về thiếu hụt kỹ năng của lực lượng lao động Việt Nam và vai trò của nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để thu hẹp khoảng cách thiếu hụt này.