Skip to Main Navigation
Video31 Tháng 5 Năm 2012

Việt Nam và Ngân hàng Thế giới: Quan hệ Đối tác mạnh mẽ và bền lâu

Năm 2011, Việt Nam và Ngân hàng Thế giới kỷ niệm quan hệ đối tác mạnh mẽ và bền lâu. Mối quan hệ này đóng góp quan trọng vào nỗ lực xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam trong những thập kỷ qua.