Skip to Main Navigation
Video25 Tháng 4 Năm 2012

Việt Nam: Nâng cao chất lượng giáo dục cho mọi người

Một báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới ghi nhận những thay đổi về chất lượng giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 1992 – 2008, bao gồm cả những thành tự đáng kể vả những thách thức lâu dài.