Phỏng vấn ông Dean Cira về đô thị hóa ở Việt Nam

5 Tháng 4 Năm 2012

Dean Cira, Chuyên gia trưởng về Đô thị, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, chia sẻ một số phát hiện chính của Báo cáo Đánh giá Đô thị hóa Việt Nam.