Skip to Main Navigation
Video22 Tháng 4 Năm 2010

Việt Nam: Trước và sau khi thực hiện dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ

Việt Nam đã đạt được bước tiến mạnh mẽ trong cải thiện đời sống người dân thông qua nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội, trong đó một số kết quả đạt được từ các dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ.