Skip to Main Navigation
Infographic 9 Tháng 10 Năm 2017

Di dân để tìm kiếm Cơ hội: Làm thế nào để các nước ASEAN tối đa hóa lợi ích của dịch chuyển lao động?

Image