Skip to Main Navigation
Infographic 5 Tháng 7 Năm 2017

Khung đối tác Quốc gia Việt Nam – Nhóm Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2018 – 2022: Các ưu tiên chính

Image