Skip to Main Navigation

Rahul Kitchlu


Ông Rahul Kitchlu là Quản lý Chương trình Cơ sở hạ tầng bao gồm các lĩnh vực Năng lượng và Khai khoáng, Giao thông vận tải, Phát triển Kỹ thuật số, Tài chính cho Cơ sở hạ tầng, Quan hệ Đối tác Công tư và Bảo lãnh. Ông Kitchlu cũng là Điều phối Chương trình Năng lượng và Khai khoáng tại văn phòng Việt Nam. Ông làm việc tại Hà Nội từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.

Ông Kitchlu có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trên toàn thế giới trong các lĩnh vực liên quan đến cơ sở hạ tầng, năng lượng và tài chính. Trước khi đảm nhiệm công việc hiện tại, ông công tác tại Ethiopia, quản lý các Chương trình Năng lượng và Khai khoáng ở khu vực Đông Phi. Ông Kitchlu được đào tạo tại trường Đại học New Brunswick, Canada (B.Sc.), Học viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ (MBA), và Đại học Harvard, Hoa Kỳ (các khóa học về Chính sách Công).